Handelsbetingelser (TOT): Definisjon, bruk som indikator og faktorer

Hva er en handelsperiode (TOT)?

Hvordan brukes en handelsperiode (TOT) som en indikator?

Hva er faktorene som påvirker en handelsperiode (TOT)? Hvor kommer ordet tot fra? Ordet "tot" er avledet fra det gamle engelske ordet "tott", som betyr "liten mengde." Dette ordet kom sannsynligvis inn på engelsk fra det proto-germanske ordet "tot", som betyr "liten".

Hva er et eksempel på byttevilkår?

I økonomi refererer bytteforholdet (ToT) til forholdet mellom eksportpriser og importpriser, og brukes som et mål på den relative konkurranseevnen til et lands eksport. ToT kan dekomponeres i to komponenter: prisindeksen for eksport og prisindeksen for import. ToT kan også dekomponeres i de relative prisene på eksporterbare og importerbare varer.

I sin enkleste form måler ToT gjennomsnittsprisen på et lands eksport i form av gjennomsnittsprisen på importen. Et land sies å ha et handelsoverskudd hvis ToT er større enn 1, og et handelsunderskudd hvis ToT er mindre enn 1. ToT kan også uttrykkes som en prosentvis endring:

ToT = (Px - Py ) / Py

hvor Px er eksportprisindeksen og Py er importprisindeksen.

ToT er et nyttig mål på konkurranseevne fordi det fanger opp både de relative prisene på et lands eksport og import, så vel som handelsvolumene. ToT kan derfor brukes til å sammenligne konkurranseevnen til ulike lands eksport, og til å identifisere trender i et lands konkurranseevne over tid.

Hva er fullt navn tot?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da "tot" kan være en forkortelse for et hvilket som helst antall navn. Noen muligheter inkluderer imidlertid "totalt" eller "totalt" (som betyr mengden av noe), "tote" (som betyr å bære eller transportere), eller "totem" (som betyr et symbol eller emblem).

Hva er inntektsvilkårene?

Inntektsforholdet (ITT) er en økonomisk indeks som måler forholdet mellom et lands eksportpriser og importpriser. Inntektsforholdet beregnes som forholdet mellom et lands eksportpriser og importprisene. Et land med høyere inntektsvilkår vil eksportere flere varer og tjenester i forhold til importen, mens et land med lavere inntektsvilkår vil importere flere varer og tjenester i forhold til eksporten.

Inntektsvilkårene kan brukes til å måle et lands konkurranseevne på det internasjonale markedet. Et land med høyere inntektsforhold sies å være mer konkurransedyktig enn et land med lavere inntektsforhold. Inntektsvilkårene kan også brukes til å måle den relative velferden til et lands borgere. Et land med høyere inntektsvilkår vil ha høyere levestandard enn et land med lavere inntektsvilkår.

Hvordan påvirker byttevilkår valutakursen?

Handelsbetingelser (ToT) er forholdet mellom et lands eksportpriser og importpriser, og brukes som en indikator på den relative konkurranseevnen til et lands eksport. Et land med høy ToT (dvs. et høyt forhold mellom eksportpriser og importpriser) sies å ha en "gunstig" ToT, mens et land med lav ToT har en "ugunstig" ToT.

ToT er viktig fordi det påvirker et lands handelsbalanse, og derav valutakursen. Et land med en gunstig ToT vil ha en tendens til å ha et handelsoverskudd (dvs. det eksporterer mer enn det importerer), mens et land med en ugunstig ToT vil ha en tendens til å ha et handelsunderskudd (dvs. det importerer mer enn det eksporterer).

Et lands ToT kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert endringer i prisene på eksport og import, og endringer i blandingen av eksport og import (dvs. typen varer og tjenester det eksporterer og importerer) ).

Endringer i et lands ToT kan ha en betydelig innvirkning på valutakursen. Et land med en gunstig ToT vil ha en tendens til å se sin valuta appresiere (dvs. valutakursen vil øke) ettersom handelsoverskuddet øker, mens et land med en ugunstig ToT vil ha en tendens til å se sin valuta svekke seg (dvs. valutakursen vil synke) som handelsunderskuddet øker.