Handelsunderskudd

Et handelsunderskudd oppstår når et land importerer flere varer og tjenester enn det eksporterer. Et land har et handelsoverskudd når det eksporterer mer enn det importerer.

USA har hatt et handelsunderskudd de siste tiårene. I 2018 var det amerikanske handelsunderskuddet 621 milliarder dollar. USA importerer mer enn det eksporterer fordi det forbruker mer enn det produserer. USA har også et underskudd på tjenestehandelen. USA eksporterer flere tjenester enn de importerer, men de importerer flere varer enn de eksporterer.

Det amerikanske handelsunderskuddet er finansiert ved å låne fra andre land. USA låner fra andre land for å finansiere sitt forbruk. USA låner også for å finansiere handelsunderskuddet. USA låner for å finansiere handelsunderskuddet sitt ved å selge obligasjoner til utlendinger. Den amerikanske regjeringen selger obligasjoner til utlendinger for å finansiere underskuddet.

Det amerikanske handelsunderskuddet er en belastning for økonomien. Handelsunderskuddet reduserer mengden penger som er tilgjengelig for å investere i den amerikanske økonomien. Handelsunderskuddet reduserer også mengden penger som er tilgjengelig for å finansiere den amerikanske regjeringens gjeld. Handelsunderskuddet er et trekk for økonomien fordi det reduserer investeringer og offentlige utgifter.

Hva er meningen med BoP i økonomi?

Betalingsbalansen (BoP) er en regnskapsføring av alle pengetransaksjoner mellom et land og resten av verden. BoP-kontoene representerer et lands internasjonale eiendeler og forpliktelser, og gir detaljert informasjon om betalinger og transaksjoner mellom land.

BoP-kontoene brukes til å måle et lands økonomiske resultater og spore dets internasjonale finansstrømmer. BoP-kontoene brukes også til å identifisere et lands økonomiske sårbarheter og vurdere dets evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Hvordan påvirker handelsunderskudd økonomien?

Et handelsunderskudd oppstår når et land importerer flere varer og tjenester enn det eksporterer. Dette skjer vanligvis når et lands innenlandske etterspørsel etter varer og tjenester er større enn det innenlandske tilbudet.

Et handelsunderskudd kan ha både positive og negative effekter på en økonomi. På den ene siden kan et handelsunderskudd føre til lavere levestandard for et lands borgere fordi de må kjøpe importerte varer og tjenester i stedet for innenlandske. På den annen side kan et handelsunderskudd også stimulere økonomisk vekst ved å øke etterspørselen etter innenlandske varer og tjenester.

På lang sikt er et handelsunderskudd uholdbart og vil føre til en nedgang i et lands valutaverdi. Dette kan få negative konsekvenser for økonomien, som inflasjon og tap av konkurranseevne i globale markeder.

Hvordan beregnes CAD? CAD, eller kostnaden for varer tilgjengelig for salg, beregnes ved å legge til startbeholdningen til kostnaden for varer kjøpt i løpet av perioden. Denne summen blir deretter delt på antall dager i perioden for å få gjennomsnittlig pris på varer tilgjengelig for salg. Er driftsbalanseunderskudd og handelsunderskudd det samme? Nei, et driftsbalanseunderskudd er ikke det samme som et handelsunderskudd. Et handelsunderskudd oppstår når et land importerer flere varer og tjenester enn det eksporterer. Et driftsbalanseunderskudd oppstår når et lands import av varer og tjenester overstiger eksporten, men inkluderer også andre betalinger som renter og utbytte. Er Kina et handelsunderskudd? Basert på data fra Verdensbanken ser det ut til at Kina har hatt et handelsoverskudd hvert år siden 1993. I 2017 var Kinas handelsoverskudd på 422,5 milliarder dollar.