Handelsbalanse (BOT) beregninger og eksempler

Handelsbalansen (BOT) er forskjellen mellom et lands import og eksport. Et land har et handelsoverskudd hvis eksporten overstiger importen, og et handelsunderskudd hvis importen overstiger eksporten. Handelsbalansen er en viktig indikator på et lands økonomiske helse.

For å beregne handelsbalansen trekker du ganske enkelt et lands totale import fra dets totale eksport. Hvis resultatet er et positivt tall, har landet et handelsoverskudd. Hvis resultatet er et negativt tall, har landet et handelsunderskudd.

Her er et eksempel på hvordan man beregner handelsbalansen for et hypotetisk land kalt TradeLand:

Total eksport: $100

Total import: $80

Handelsbalanse: $100 - $80 = $20

I dette eksemplet har TradeLand et handelsoverskudd på $20.

Hvilke faktorer påvirker handelsbalansen?

Det er mange faktorer som kan påvirke et lands handelsbalanse. Noen av disse faktorene inkluderer:

1. Nivået på økonomisk aktivitet i landet. Hvis et lands økonomi går bra, vil innbyggerne ha mer penger å bruke på import. Omvendt, hvis et lands økonomi sliter, vil det være mer sannsynlig at innbyggerne kjøper innenlandske varer.

2. Valutakursen mellom landets valuta og valutaene til dets handelspartnere. Hvis et lands valuta er sterk i forhold til andre valutaer, vil eksporten bli dyrere for andre land å kjøpe. Dette kan føre til et handelsunderskudd.

3. Prisen på et lands eksport i forhold til prisene på importen. Hvis et lands eksport er dyrere enn importen, vil det ha et handelsoverskudd. Omvendt, hvis et lands import er dyrere enn dets eksport, vil det ha et handelsunderskudd.

4. Nivået på offentlige utgifter. Hvis staten bruker mer enn den tar inn gjennom skatter, vil dette føre til et handelsunderskudd.

5. Nivået på privat sektors låneopptak. Dersom privat sektor låner mer enn de sparer, vil dette føre til et handelsunderskudd.

6. Nivået på utenlandske investeringer i landet. Hvis utlendinger investerer mer i landet enn landet investerer i utlandet, vil dette føre til handelsoverskudd.

Hva er typer handelsbalanse?

Det er to typer handelsbalanse: driftskontoen og kapitalkontoen.

Driftskontoen er summen av handelsbalansen (eksport minus import av varer og tjenester), netto inntekt fra utlandet og netto løpende overføringer.

Kapitalkontoen er summen av netto utenlandske investeringer, netto lån og andre kapitalstrømmer.

Hva er formelen for byttevilkår?

Handelsbetingelser (ToT) er forholdet mellom et lands eksportpriser og importprisene. Den brukes til å måle et lands relative handelskonkurranseevne og gir innsikt i om et land er i stand til å selge sin eksport til høyere priser enn det betaler for sin import.

ToT kan beregnes ved hjelp av følgende formel:

ToT = (Eksportprisindeks / Importprisindeks) x 100

hvor Eksportprisindeksen og Importprisindeksen er indekser som måler prisene av et lands eksport og import, henholdsvis.

ToT kan også uttrykkes i form av produsentprisindeksen (PPI) og konsumprisindeksen (KPI). I dette tilfellet er ToT-formelen:

ToT = (PPI / KPI) x 100

der PPI og KPI er indekser som måler prisene på varer og tjenester produsert av bedrifter og kjøpt av forbrukere, henholdsvis . Er bot en delmengde av BoP? Nei, bot er ikke en undergruppe av BoP. BoP inkluderer alle økonomiske transaksjoner mellom et land og resten av verden, mens bot bare inkluderer transaksjoner som involverer kjøp eller salg av varer og tjenester. Hvorfor er handelsbalansen viktig? Handelsbalansen er viktig siden den er en av de viktigste determinantene for et lands valutakurs. Et land med et overskudd av eksport i forhold til import vil ha en tendens til å se sin valuta appresiere, mens et land med et underskudd vil se sin valuta falle. Handelsbalansen er også en viktig komponent i et lands betalingsbalanse, som igjen påvirker et lands lånekapasitet og dets evne til å betjene sin gjeld.