Global Depositary Receipt (DDR)

En global depotbevis (GDR) er et finansielt instrument som representerer eierskapet til ordinære aksjer i et utenlandsk selskap. De brukes vanligvis av selskaper fra fremvoksende markeder som ønsker å notere aksjene sine på en utenlandsk børs.

GDR er utstedt av en depotbank, som holder de underliggende aksjene i trust til fordel for DDR-eierne. Depositarbanken fungerer også som agent for DDR-innehaverne, og gir dem stemmegivning og andre tjenester.

GDR-er handles på samme måte som ordinære aksjer, og de handles typisk til en premie i forhold til de underliggende aksjene.

Hva er viktigheten av DDR?

Den globale økonomiske situasjonen etter andre verdenskrig førte til opprettelsen av den generelle avtalen om toll og handel (GATT) i 1947. Hovedformålet med GATT var å fremme internasjonal handel ved å redusere tollsatser og andre handelshindringer. I 1994 ble GATT erstattet av Verdens handelsorganisasjon (WTO), som fortsetter å jobbe mot målet om å redusere handelsbarrierer og fremme global handel.

En av de viktigste aspektene ved WTO er den generelle avtalen om handel med tjenester (GATS). GATS er et sett med multilaterale handelsregler som styrer handel med tjenester. GATS trådte i kraft i 1995 og har blitt endret flere ganger siden den gang.

GATS dekker et bredt spekter av tjenestesektorer, inkludert telekommunikasjon, finans og profesjonelle tjenester. GATS etablerer et rammeverk for liberalisering av handel med tjenester. I henhold til GATS må land gi nasjonal behandling til utenlandske tjenesteleverandører. Dette betyr at utenlandske tjenesteytere skal behandles ikke mindre gunstig enn innenlandske tjenesteytere.

GATS etablerer også en mekanisme for gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner. Dette gjør at tjenesteleverandører fra ett land kan få sine kvalifikasjoner anerkjent i et annet land. Dette gjør det lettere for tjenesteleverandører å operere i flere land og bidrar til å sikre at forbrukere har tilgang til et bredere spekter av tjenester.

GATS er et viktig verktøy for å fremme global handel med tjenester. Det jevner konkurransevilkårene for tjenesteleverandører og gjør det enklere for dem å operere i flere land. Dette kommer forbrukerne til gode ved å gi dem flere valgmuligheter og bedre tilgang til tjenester.

Hva er et DDR-eksempel?

En DDR, eller global depotbevis, er en type verdipapir som representerer eierskap til aksjer i et utenlandsk selskap. GDR handles på internasjonale børser og kan brukes til å skaffe kapital i utenlandske markeder. For eksempel kan et amerikansk selskap utstede GDR-er på London Stock Exchange for å skaffe kapital i det europeiske markedet. Hva er fordelene med DDR for investoren? Det er flere fordeler med GDR for investorer. For det første tilbyr DDR en måte å investere i utenlandske selskaper uten å måtte gå gjennom prosessen med å anskaffe utenlandsk valuta. For det andre har GDR-er en tendens til å være mer likvide enn de underliggende aksjene, noe som betyr at de lettere kan kjøpes og selges. Til slutt tilbyr GDR en høyere grad av sikkerhet enn underliggende aksjer, da de er støttet av den utstedende banken.

Hva er typene DDR?

En global depotbevis (GDR) er et banksertifikat utstedt i mer enn ett land for aksjer i et utenlandsk selskap. De handles på børser som vanlige aksjer, men de underliggende aksjene holdes av en depotbank.

GDR-er ble opprinnelig utviklet for å la investorer i land der de underliggende aksjene ikke ble handlet på deres lokale børs fortsatt investere i disse selskapene. Imidlertid brukes DDR nå også som en måte for selskaper å skaffe kapital i flere markeder samtidig.

GDR-er kan utstedes i enten amerikansk eller global depotbevis. Amerikanske GDR (AGDR) er registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC) og handles på amerikanske børser, mens globale depotbevis (GDR) ikke er registrert hos SEC og handles utenfor USA.

Hovedforskjellen mellom de to typene GDR-er er at AGDR-er er underlagt SEC-regelverket, mens DDR ikke er det. Dette betyr at AGDR-er er underlagt strengere opplysningskrav, mens DDR-er har mindre strenge opplysningskrav.

GDR er også klassifisert av børsen de handler på. De tre hovedbørsene for GDR er London Stock Exchange (LSE), Luxembourg Stock Exchange (LUX) og Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Hva er forskjellen mellom DDR- og ADR-eksempel?

DDR står for «Global Depository Receipt». ADR står for "American Depositary Receipt." Begge er finansielle instrumenter som representerer utenlandske aksjer i et selskap som handler på en amerikansk børs.

GDR-er opprettes når et utenlandsk selskap deponerer sine aksjer i en bank i USA. Banken utsteder deretter GDR-er, som representerer et visst antall av disse aksjene, til amerikanske investorer.

ADR-er opprettes når en amerikansk bank kjøper aksjer i et utenlandsk selskap og setter dem inn på sin egen konto. Banken utsteder deretter ADR-er, som representerer et visst antall av disse aksjene, til amerikanske investorer.