Forstå gylter

Gilts er obligasjoner utstedt av den britiske regjeringen. Begrepet "forgylt" refererer til det forgylte papiret som disse obligasjonene er trykt på. Gilts anses å være svært sikre investeringer, siden de støttes av den britiske regjeringens fulle tro og ære. Imidlertid har de også en tendens til å tilby relativt lav avkastning, siden den britiske regjeringen ikke blir sett på som en spesielt risikabel låntaker. Hvordan fungerer en forgylt? En gylt er et finansielt instrument som representerer et lån gitt av staten til en investor. Lånet er typisk for en periode på 10-30 år og betaler en fast rente. Investoren er ikke pålagt å foreta noen betalinger i løpet av lånets løpetid, men ved slutten av låneperioden må investor tilbakebetale hovedstolen pluss eventuelle påløpte renter.

Hva er gylter på en enkel måte?

"Gilts" er en type obligasjon som er utstedt av den britiske regjeringen. Begrepet "forgylt" refererer til det faktum at disse obligasjonene er støttet av den britiske regjeringens fulle tro og kreditt. Gilts anses å være en av de sikreste investeringene i verden, siden den britiske regjeringen aldri har misligholdt en gjeldsbetaling.

Gilts utstedes vanligvis med løpetider på 10, 15 eller 20 år, og de betaler renter halvårlig. Renten på en gilt settes på utstedelsestidspunktet, og den endres ikke over obligasjonens levetid. Gilts omsettes på London Stock Exchange, og de kjøpes og selges akkurat som alle andre typer obligasjoner.

Når rentene stiger, faller prisen på en gylte, og omvendt. Dette er fordi investorer vil ha en tendens til å selge gull til fordel for andre investeringer som vil gi høyere avkastning. For eksempel, hvis renten på en 10-årig gylte stiger fra 2 % til 3 %, vil prisen på gylten falle med ca. 10 %.

Gilts er populære investeringer for investorer som er ute etter en trygg og relativt stabil investering. Men fordi rentebetalingene på gylter er faste, kan de tape verdi i reelle termer hvis inflasjonen er høy.

Hva er forskjellen mellom obligasjoner og gylter?

Obligasjoner og gilts er begge gjeldsinstrumenter som brukes av myndigheter og selskaper for å skaffe kapital. Hovedforskjellen mellom obligasjoner og gilts er at obligasjoner utstedes i utenlandsk valuta, mens gilts utstedes i lokal valuta. Gilts utstedes også vanligvis med fast rente, mens obligasjoner kan ha variabel rente.

Hva betyr gilts pluss?

Gilts plus er en type renteinvestering som refererer til å investere i statsobligasjoner, eller gilts, pluss andre rentepapirer. De andre verdipapirene i porteføljen kan omfatte selskapsobligasjoner, verdipapirer med verdipapirer og pantesikrede verdipapirer. Målet med gilts plus-investeringer er å gi et høyere inntektsnivå enn det som er tilgjengelig fra statsobligasjoner alene.

Gilts plus-porteføljer administreres ved hjelp av en rekke strategier, inkludert varighetsmatching, avkastningskurveposisjonering og sektorallokering. Disse strategiene er utformet for å minimere risiko og maksimere avkastningspotensialet. Gilts plus-investeringer kan være et passende alternativ for investorer som ser etter høyere inntektspotensial og er villige til å akseptere et høyere risikonivå. Hvordan beregnes forgylt utbytte? Gilt yield beregnes ved å dele kupongbetalingene med prisen på obligasjonen. For eksempel, hvis en obligasjon har en kupongrente på 5 % og en pris på £ 100, vil forgylt avkastningen være 5 %.