Deltakende notater

Participatory Notes (PNs) er derivatinstrumenter som brukes av utenlandske investorer til å investere i indiske verdipapirer uten å registrere seg hos Securities and Exchange Board of India (SEBI). PN-er utstedes av registrerte utenlandske institusjonelle investorer (FII) til utenlandske investorer som ønsker å investere i indiske markeder, men som ikke kan gjøre det direkte på grunn av regulatoriske restriksjoner.

PN-er er også kjent som uregistrerte utenlandske institusjonelle investorer (UFI). PN-er kan ikke omsettes på indiske børser. De underliggende verdipapirene til PN-er kan være aksjer, gjeld eller derivater.

PN-er ble introdusert i India i 1995. Reserve Bank of India (RBI) regulerer PN-er. I oktober 2007 ga RBI en melding om at alle PN-er må konverteres til registrerte FII-instrumenter innen tre år.

Hovedfordelen med PN-er er at de tilbyr en måte for utenlandske investorer å investere i indiske verdipapirer uten å måtte gå gjennom den lange og kompliserte prosessen med å registrere seg hos SEBI. PN-er er også rimeligere enn registrerte FII-instrumenter.

Det er imidlertid noen risiko forbundet med å investere i PN-er. For eksempel er ikke PN-er underlagt de samme opplysningskravene som registrerte FII-instrumenter, noe som betyr at investorer kanskje ikke har tilgang til all informasjonen de trenger for å ta informerte investeringsbeslutninger. I tillegg er PN-er ikke omsettelige på indiske børser, noe som betyr at investorer kan ha problemer med å selge sine PN-er hvis de ønsker å forlate investeringen.

Hva er P-Notes Kina?

P-sedler, eller deltakende notater, er finansielle instrumenter som lar utenlandske investorer handle med indiske verdipapirer uten å registrere seg hos Securities and Exchange Board of India (SEBI). P-sedler utstedes av registrerte utenlandske institusjonelle investorer (FIIs) til utenlandske investorer som ønsker å investere i indiske markeder uten å gå gjennom bryet med å registrere seg hos SEBI.

P-sedler er attraktive for utenlandske investorer fordi de tilbyr en måte å unngå de tyngende avsløringskravene til SEBI-registrering. I tillegg tilbyr P-sedler en måte å unngå skattene som vil påløpe ved hjemsendelse av kapitalgevinster.

P-notater ble opprinnelig introdusert i India i 1995, men de har vært under økt gransking de siste årene. I 2012 begynte SEBI å stramme inn regelverket for P-sedler, og i 2017 foreslo Reserve Bank of India (RBI) å forby P-sedler totalt.

P-notater er fortsatt lovlige i India fra og med 2019, men fremtiden deres er usikker.

Hva er FPI Upsc?

Foreign Portfolio Investors (FPI)-ordningen ble introdusert i India i 1992 for å tillate utenlandske investorer å investere i indiske verdipapirer. Ordningen ble utformet for å tiltrekke seg langsiktige kapitalstrømmer og for å gi utenlandske investorer en mulighet til å diversifisere sine porteføljer.

Under ordningen kan utenlandske investorer investere i indiske aksjemarkeder, gjeldsmarkeder og statspapirer. Ordningen er åpen for alle utenlandske institusjonelle investorer, inkludert banker, forsikringsselskaper, pensjonsfond, verdipapirfond, legater, stiftelser og truster.

Investering under ordningen er underlagt visse betingelser, inkludert en minimumsinvestering på $5 millioner og en bindingstid på tre år. Utenlandske investorer er også pålagt å overholde regelverket til Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Ordningen har vært vellykket i å tiltrekke utenlandsk kapital til India og har vært en nøkkeldriver for den indiske børsboomen det siste tiåret.

Hvordan kan jeg investere i sedler i India?

Prosessen med å investere i sedler i India er ikke veldig komplisert. Du kan enten henvende deg til en megler eller en forhandler for å komme i gang.

Det er to typer sedler du kan investere i statsobligasjoner og selskapsobligasjoner. Statsobligasjoner utstedes av Reserve Bank of India (RBI) og anses å være svært sikre investeringer. Bedriftsobligasjoner utstedes av selskaper og anses å være litt mer risikofylte enn statsobligasjoner.

Renten på statsobligasjoner er fast, mens renten på selskapsobligasjoner kan variere. Løpetiden til statsobligasjoner er også lengre enn for selskapsobligasjoner.

Når du investerer i obligasjoner, må du ta hensyn til kredittverdigheten til utstederen. En høyere kredittvurdering betyr at utstederen er mer sannsynlig å betale tilbake obligasjonen.

Du kan også investere i sedler gjennom verdipapirfond. Aksjefond gir deg fordelen med diversifisering og profesjonell forvaltning.

Hva er deltakende notater Upsc?

Participatory Notes (PN-er), også kjent som Participatory Certificates (PC-er), er verdipapirer utstedt av et offshore-fond til utenlandske investorer som ikke er registrert hos den lokale regulatoren. Selve fondet er registrert hos den lokale regulatoren.

Den viktigste forskjellen mellom en PN og en PC er at en PN utstedes av et offshorefond til utenlandske investorer, mens en PC utstedes av et offshorefond til en lokal investor.

PC-er er attraktive for utenlandske investorer fordi de tilbyr en måte å investere i et fond uten å måtte gå gjennom bryet med å registrere seg hos den lokale regulatoren.

PN-er brukes vanligvis av hedgefond og andre typer investeringsinstrumenter for å skaffe kapital fra utenlandske investorer.

Er utenlandske direkteinvesteringer?

Ja, utenlandske direkte investeringer (FDI) er en investering gjort av et selskap eller enkeltperson i ett land i en virksomhet i et annet land. For å kvalifisere som FDI må investeringen innebære en kontrollerende eierandel i virksomheten i det andre landet. Dette betyr at investor må eie minst 10 prosent eierandel i selskapet. FDI kan ta form av en ny investering eller utvidelse av en eksisterende investering.