Definisjon av resultatrevisjon

En forvaltningsrevisjon er en objektiv evaluering av hvor godt en statlig virksomhet når sine mål. Revisor vurderer om foretaket bruker sine ressurser effektivt, og om det overholder relevante lover og forskrifter. Revisor kan også komme med anbefalinger til forbedringer.

Hvorfor trenger vi forvaltningsrevisjon i offentlige avdelinger?

Det er flere grunner til at forvaltningsrevisjon er viktig i offentlige avdelinger.

For det første bidrar forvaltningsrevisjon til å sikre at offentlige avdelinger bruker skattebetalernes penger effektivt og effektivt. Forvaltningsrevisjon kan identifisere områder hvor avdelinger kaster bort penger eller ikke bruker ressurser effektivt, noe som kan bidra til å spare skattebetalernes penger i det lange løp.

For det andre kan forvaltningsrevisjon bidra til å forbedre myndighetenes ansvarlighet. Ved å sikre at avdelingene bruker skattebetalernes penger effektivt, bidrar forvaltningsrevisjon til å sikre at offentlige tjenestemenn er ansvarlige overfor skattebetalerne for hvordan de bruker offentlige midler.

For det tredje kan forvaltningsrevisjon bidra til å forbedre offentlige tjenester. Ved å identifisere områder der avdelinger ikke bruker ressursene effektivt, kan forvaltningsrevisjon hjelpe offentlige avdelinger med å forbedre kvaliteten på tjenestene de leverer til publikum.

For det fjerde kan forvaltningsrevisjon bidra til å bygge offentlig tillit til myndighetene. Når publikum ser at skattepengene deres blir brukt effektivt, er det mer sannsynlig at de stoler på regjeringen og støtter dens handlinger.

Samlet sett er forvaltningsrevisjon viktige verktøy som bidrar til å sikre at offentlige avdelinger bruker skattebetalernes penger effektivt. Ved å forbedre myndighetenes ansvarlighet kan forvaltningsrevisjon bidra til å forbedre offentlige tjenester og bygge offentlig tillit til myndighetene.

Hva er de 4 typene revisjoner?

Det er fire hovedtyper av revisjoner: finansiell, operasjonell, overholdelse og etterforskning.

1. Finansiell revisjon er den vanligste typen revisjon. De fokuserer på et selskaps regnskap og innebærer vanligvis en detaljert gjennomgang av selskapets regnskapspraksis.

2. Driftsrevisjoner fokuserer på en virksomhets interne drift og prosedyrer. De brukes ofte til å vurdere effektivitet og effektivitet.

3. Samsvarsrevisjoner fokuserer på en bedrifts etterlevelse av lover og regler.

4. Undersøkende revisjoner utføres for å undersøke påstander om svindel eller annen forseelse.

Hvordan fremmer forvaltningsrevisjon ansvarlighet og åpenhet?

Forvaltningsrevisjon er den uavhengige undersøkelsen av offentlige utgifter og drift. Det utføres av offentlige etater, uavhengige organisasjoner eller individuelle borgere. Formålet med forvaltningsrevisjon er å fremme ansvarlighet og åpenhet i myndighetene ved å sikre at offentlige utgifter er effektive og effektive.

Forvaltningsrevisjon kan bidra til å forhindre og oppdage svindel og korrupsjon i myndighetene. Det kan også bidra til å sikre at offentlige programmer og tjenester leveres på en rettferdig og rettferdig måte. Forvaltningsrevisjon kan også bidra til å forbedre myndighetenes beslutningstaking ved å gi informasjon om kostnadene og fordelene ved ulike alternativer.

Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for å fremme ansvarlighet og åpenhet i myndighetene. Det kan bidra til å forbedre effektiviteten og effektiviteten til offentlige utgifter, og til å forhindre og oppdage svindel og korrupsjon.

Hva er en forvaltningsrevisjon under gagas?

En forvaltningsrevisjon under GAGAS er en objektiv og systematisk undersøkelse av bevis for å gi et rimelig grunnlag for å vurdere hvor godt statlige programmer eller aktiviteter oppnår de tiltenkte resultatene. Formålet med en forvaltningsrevisjon er å avgjøre om offentlige programmer eller aktiviteter er økonomiske, effektive og effektive. Hva er et annet navn for forvaltningsrevisjon? Forvaltningsrevisjon er også kjent som programevalueringer eller effektivitetsrevisjoner.