Bokført verdi per aksje (BVPS): Definisjon, formel og eksempel

Bokført verdi per aksje: Definisjon, formel, hvordan beregne og eksempel.

Hvordan beregnes BVPS?

BVPS står for bokført verdi per aksje. Det beregnes ved å dele et selskaps totale bokførte verdi med antall utestående aksjer.

Et selskaps bokførte verdi er summen av dets eiendeler minus summen av dets forpliktelser. Så hvis et selskap har en bokført verdi på $1000 og det er 100 utestående aksjer, er BVPS $10.

BVPS er en god måte å måle et selskaps økonomiske helse fordi det gir deg en ide om hvor mye hver aksje ville være verdt hvis selskapet skulle likvidere alle eiendelene og betale ned all gjeld.

En høy BVPS indikerer at en bedrift har det bra økonomisk, mens en lav BVPS kan bety at selskapet er i økonomiske problemer. Hvordan beregner du forholdet mellom pris og bestilling? Pris-til-bok-forholdet beregnes ved å dele aksjekursen per aksje med bokført verdi per aksje. Bokført verdi per aksje beregnes ved å trekke den totale forpliktelsen fra de totale eiendelene, og deretter dele på antall utestående aksjer.

Hvordan beregner du pris per aksje på en balanse?

Det er to måter å beregne pris per aksje på:

1) Dele markedsverdien på antall utestående aksjer.

2) Dividere siste sluttkurs med antall utestående aksjer.

Markedsverdi beregnes ved å multiplisere antall utestående aksjer med gjeldende markedspris per aksje.

Antall utestående aksjer finnes vanligvis i delen "Utstående aksjer" i balansen.

Gjeldende markedspris per aksje er den siste prisen en aksjeandel omsettes for på aksjemarkedet.

Hvordan beregner du et forhold for nybegynnere?

Det er noen få trinn involvert i å beregne forholdstall, men den gode nyheten er at det er mange nettkalkulatorer som kan gjøre det tunge løftet for deg. Det første trinnet er å identifisere de to mengdene du vil sammenligne. Dette gjøres vanligvis ved å identifisere formålet med forholdet. For eksempel, hvis du vil vite hvor lønnsomt et selskap er, vil du sammenligne inntektene med utgiftene.

Når du har identifisert de to mengdene, må du bestemme hvilken som skal være telleren (tallet øverst) og hvilken som skal være nevneren (tallet nederst). Telleren er vanligvis mengden du er interessert i, mens nevneren vanligvis er en mengde som kan brukes til å normalisere forholdet. For eksempel, hvis du er interessert i et selskaps fortjenestemargin, vil du bruke nettoinntekten som teller og inntekten som nevneren. Dette er fordi nettoinntekt er et mål på lønnsomhet, mens inntekt er et mål på bedriftens størrelse. Ved å dele nettoinntekt på inntekt, kan du sammenligne lønnsomhet på tvers av selskaper av ulik størrelse.

Når du har bestemt deg for teller og nevner, trenger du bare å dele telleren på nevneren. For eksempel, hvis et selskap har en nettoinntekt på 1 million dollar og en omsetning på 10 millioner dollar, vil fortjenestemarginen være 10 %.

Det er viktig å merke seg at forholdstall kan uttrykkes på en rekke måter. For eksempel kan fortjenestemarginforholdet også uttrykkes som en prosentandel av nettoinntekten eller som et multiplum av nettoinntekten. Valget av hvordan forholdet skal uttrykkes avhenger av hva som er mest nyttig for den spesielle situasjonen.

Hva betyr bokført verdi?

Bokført verdi er et regnskapsbegrep som refererer til verdien av et selskaps eiendeler som er oppført i balansen. Dette inkluderer ting som kontanter, investeringer og eiendom. Bokført verdi inkluderer ikke immaterielle eiendeler, som goodwill.

Bokført verdi er viktig fordi den gir investorer en ide om hva selskapet faktisk er verdt. Det er også et godt mål på selskapets økonomiske helse. Hvis bokført verdi øker, betyr det at selskapet går bra. Hvis bokført verdi synker, betyr det at selskapet er i økonomiske problemer.