Beskrivende statistikk: Definisjon, Oversikt, Typer, Eksempel

Beskrivende statistikk: Definisjon, Oversikt, Typer, Eksempel.

Hva er grunnleggende statistikk?

Grunnleggende statistikk er en gren av matematikk som omhandler innsamling, analyse, tolkning, presentasjon og organisering av data. Når man anvender statistikk på for eksempel et vitenskapelig, industrielt eller sosialt problem, er det vanlig å begynne med en statistisk populasjon eller en statistisk modell som skal studeres. Populasjoner kan være forskjellige temaer som "alle mennesker som bor i et land" eller "hvert atom som utgjør en krystall". Etterforskeren søker å forstå populasjonens natur og, enda viktigere, arten av sammenhengene mellom variabler i populasjonen. En variabel er en hvilken som helst egenskap som kan måles eller telles. Vanlige eksempler er høyde, vekt, IQ og inntekt.

Det er fire hovedtyper av data:

- Nominelle data: Dette er data som kan klassifiseres, men ikke bestilles. Eksempler på nominelle data inkluderer kjønn (mann/kvinne), hårfarge (svart, brun, blond, rød) og øyenfarge (brun, grønn, blå, nøttebrun).

- Ordinaldata: Dette er data som kan klassifiseres og bestilles. Eksempler på ordinære data inkluderer karakter (A, B, C, D, F), rangering (1., 2., 3.) og tilfredshet (svært fornøyd, fornøyd, nøytral, misfornøyd, svært misfornøyd).

- Intervalldata: Dette er data som kan bestilles og forskjellen mellom to verdier er meningsfull. Eksempler på intervalldata inkluderer temperatur (i grader Celsius eller Fahrenheit), tid (i timer, minutter og sekunder) og dato (i år, måneder og dager).

- Ratio data: Dette er data som kan bestilles, forskjellen mellom to verdier er meningsfull, og det er et sant nullpunkt. Eksempler på forholdsdata inkluderer lengde (i centimeter eller tommer), vekt (i pund eller kilogram) og hastighet (i miles per time eller kilometer per time).

Hva er de fire beskrivende statistikkene?

Det er fire typer beskrivende statistikk:

1. Mål på sentral tendens: Disse målene gir oss en enkelt verdi som representerer hele datasettet. De tre vanligste målene for sentral tendens er gjennomsnitt, median og modus.

2. Spredningsmål: Disse målene gir oss en ide om hvor spredt dataene er. De tre vanligste målene for spredning er rekkevidde, standardavvik og varians.

3. Mål for skjevhet: Disse målene gir oss en ide om hvor symmetriske eller asymmetriske dataene er. De to vanligste målene for skjevhet er kurtose og skjevhet.

4. Mål for korrelasjon: Disse målene gir oss en ide om hvordan to variabler er relatert til hverandre. De to vanligste målene for korrelasjon er Pearson-korrelasjonskoeffisienten og Spearman-rangkorrelasjonskoeffisienten.

Hva er de tre målene for sentral tendens?

Det er tre primære mål for sentral tendens: gjennomsnitt, median og modus. Hvert mål gir et annet perspektiv på hvor de fleste verdiene i et datasett faller.

Gjennomsnittet er det aritmetiske gjennomsnittet av et datasett, og er det mest brukte målet på sentral tendens. For å beregne gjennomsnittet legger du sammen alle verdiene i datasettet og deler på antall verdier.

Medianen er den midterste verdien i et datasett når verdiene er sortert fra lav til høy. Hvis det er et partall av verdier, er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene.

Modusen er verdien som vises oftest i et datasett.

Hva er meningen med beskrivende analyse?

Beskrivende analyse er en gren av regnskap som omhandler beskrivelse, tolkning og presentasjon av økonomiske data. Den brukes til å identifisere trender, relasjoner og mønstre i finansielle data. Beskrivende analyse kan brukes til å undersøke tidligere økonomiske data for å identifisere trender og relasjoner, eller for å undersøke nåværende økonomiske data for å identifisere trender og relasjoner.

Hva kalles en beskrivende type data?

En beskrivende type data kalles finansielle data. Finansielle data inkluderer informasjon som inntekter, utgifter, fortjeneste og tap. Denne typen data brukes til å ta beslutninger om hvordan man skal allokere ressurser og ta investeringsbeslutninger.