Belastende kontrakt

En tapsgivende kontrakt er en kontrakt der den ene parten må bære et uforholdsmessig høyt risikonivå i forhold til den andre parten, eller hvor kostnadene ved å utføre kontrakten overstiger de økonomiske fordelene som forventes å mottas. Slike kontrakter er ofte ulønnsomme, og kan til og med føre til tap.

Tyngende kontrakter kan oppstå i en rekke ulike sammenhenger, men er oftest å finne i leiekontrakter. For eksempel kan en leieavtale være tyngende dersom den leide eiendommen er i dårlig stand og krever betydelige reparasjoner, eller hvis leievilkårene er slik at leietaker er pålagt å betale store betalinger selv om eiendommen ikke blir brukt.

Tyngende kontrakter kan også oppstå i forbindelse med leveringskontrakter, hvor vilkårene i kontrakten kan kreve at leverandøren leverer et produkt eller en tjeneste med tap. I noen tilfeller kan tyngende kontrakter være ugyldige av retten hvis de blir funnet å være urettferdige eller urimelige.

Hvordan regnskapsføres tapsgivende kontrakter under IFRS?

Under IFRS blir tapsgivende kontrakter regnskapsført på en rekke måter. Den første er å innregne kontrakten som en forpliktelse til virkelig verdi. Den andre er å kostnadsføre eventuelle kostnader som er påløpt i forhold til kontrakten. Den tredje er å inntektsføre eventuelle inntekter som er opptjent i forhold til kontrakten.

Den fjerde og siste måten å redegjøre for tapsgivende kontrakter i henhold til IFRS er å kansellere kontrakten og innregne eventuelle tap som er påløpt som en kostnad. Dette gjøres vanligvis bare hvis det vurderes å være i selskapets beste interesse å gjøre det.

Hva er forskjellen mellom GMM og VFA?

Den primære forskjellen mellom GMM og VFA er at GMM fokuserer på å måle ytelsen til et selskap som helhet, mens VFA fokuserer på å måle ytelsen til spesifikke forretningsenheter i et selskap.

GMM er en helhetlig tilnærming som tar hensyn til alle aspekter av en bedrifts ytelse, inkludert økonomiske, operasjonelle og strategiske beregninger. Dette gjør den godt egnet for å måle den generelle helsen til et selskap.

VFA, derimot, er en mer målrettet tilnærming som vanligvis brukes til å vurdere ytelsen til spesifikke forretningsenheter. Denne tilnærmingen gir mulighet for en mer detaljert forståelse av hvordan hver forretningsenhet presterer, og kan brukes til å ta mer informerte beslutninger om hvor ressursene skal fordeles. Hva er tyngende klausuler? En tyngende klausul er en klausul i en kontrakt som pålegger en av partene i kontrakten en for stor eller urettferdig byrde. Belastende klausuler finnes ofte i kontrakter om vedheft, som er kontrakter der den ene parten har all forhandlingsmakt og den andre parten enten må akseptere vilkårene i kontrakten eller gi avkall på de ønskede varene eller tjenestene. Belastende klausuler kan også finnes i standardkontrakter, som er kontrakter der vilkårene er satt av den ene parten og den andre parten har liten eller ingen evne til å forhandle.

Hvorfor er en salgskontrakt tyngende? En salgskontrakt er tyngende fordi den innebærer overføring av eierskap til en vare eller tjeneste i bytte mot penger. Kjøperen er vanligvis ansvarlig for hele kjøpesummen, pluss eventuelle skatter og avgifter knyttet til transaksjonen. Selger er typisk ansvarlig for å levere varene eller tjenestene til kjøperen på en rettidig og tilfredsstillende måte.

Hvordan redegjør du for en tapsbringende kontrakt?

Det er noen måter å redegjøre for en tapsbringende kontrakt. En måte er å avskrive hele kontrakten som et tap. Dette betyr at selskapet ikke vil motta noen inntekt fra kontrakten og ikke vil føre noen utgifter knyttet til kontrakten. Den andre måten er å innregne inntekter og utgifter knyttet til kontrakten i løpet av kontrakten, selv om kontrakten kan føre til tap. Denne andre metoden er mer vanlig, da den gir et mer nøyaktig bilde av selskapets økonomiske situasjon.