Forstå bilaterale kontrakter

Når to parter inngår en kontrakt, er de hver juridisk forpliktet til å opprettholde sin slutt på handelen. Dette er kjent som en "bilateral kontrakt." Hvis en av partene unnlater å opprettholde sine forpliktelser i henhold til kontrakten, kan den andre parten ha rettslig klage.

Det er tre elementer som må være til stede for at en kontrakt skal anses som bilateral: et tilbud, en aksept og vederlag. Tilbudet er tilbyders løfte om å gjøre noe, og aksepten er tilbudsmottakerens samtykke til tilbudet. Hensyn er noe av verdi som hver part godtar å bytte, for eksempel penger eller varer.

Hvis den ene parten unnlater å opprettholde sine forpliktelser under en bilateral kontrakt, kan den andre parten være i stand til å reise søksmål for å håndheve kontrakten eller for å få erstatning. Erstatning tildeles typisk skadelidte for å kompensere dem for eventuelle tap som er påført som følge av bruddet.

Det er viktig å merke seg at ikke alle kontrakter er bilaterale. Noen kontrakter, for eksempel ensidige kontrakter, krever bare at én part opprettholder sine forpliktelser. I en ensidig kontrakt gir tilbyderen et løfte om å gjøre noe, og tilbudsmottakeren aksepterer tilbudet ved å ta en handling, for eksempel å utføre en tjeneste. Det er ingen vederlag utvekslet i en ensidig kontrakt.

Hva er speilbilderegelen i kontrakter?

I en kontrakt er «speilbilderegelen» et prinsipp som sier at et tilbud ikke kan aksepteres med mindre det aksepteres akkurat slik det ble gitt. Det betyr at eventuelle endringer i tilbudet, uansett hvor små, må avvises. Det eneste unntaket fra denne regelen er når den som gir tilbudet uttrykkelig sier at de er villige til å akseptere et litt annet tilbud. Hvilket av følgende er et eksempel på en bilateral kontrakt? En bilateral kontrakt er en avtale mellom to parter der hver part er enige om å utføre en spesifikk forpliktelse. For eksempel er en kjøpsavtale mellom en kjøper og en selger en bilateral kontrakt.

Er bilateral kontrakt mellom to parter privat?

En bilateral kontrakt er en juridisk bindende avtale mellom to parter. Denne typen kontrakt brukes vanligvis i forretningstransaksjoner og involverer utveksling av varer, tjenester eller penger. Betingelsene i kontrakten er vanligvis forhandlet mellom partene og kan være skriftlige eller muntlige.

Mens bilaterale kontrakter typisk er private avtaler mellom to parter, er det noen situasjoner der en kontrakt kan anses som offentlig. For eksempel, hvis kontrakten innebærer salg av offentlig eiendom eller levering av offentlige tjenester, kan kontrakten være gjenstand for offentlig gransking. I tillegg kan bilaterale kontrakter som anses å være i allmennhetens interesse også være gjenstand for offentliggjøring.

Hva er en bilateral klausul?

En bilateral klausul er en klausul i en kontrakt som skaper rettigheter og forpliktelser som kan håndheves av begge parter overfor den andre. Vanligvis brukes disse klausulene til å fastsette vilkårene i avtalen, for eksempel pris, mengde og leveringsdato.

Kan en bilateral kontrakt trekkes tilbake? Ja, en bilateral kontrakt kan trekkes tilbake. Dette gjøres imidlertid vanligvis bare hvis begge parter er enige om hevingen, da det faktisk kansellerer kontrakten. Hvis bare én part ønsker å heve kontrakten, må de oppgi en gyldig grunn for å gjøre det, for eksempel kontraktsbrudd fra den andre parten.