Kjernerollen til et sentralt motpartsoppgjørssentral – CCP

En sentral motpartsoppgjørssentral (CCP) er en enhet som leverer avregnings- og oppgjørstjenester for et bredt spekter av finansielle instrumenter. Sentrale motparter brukes vanligvis i derivatmarkeder, der de fungerer som mellomledd mellom to motparter i en transaksjon. Dette sikrer at begge parter oppfyller sine forpliktelser i henhold til kontrakten og reduserer risikoen for at en part … Les mer

Overføringsdefinisjon

En overføringsdefinisjon er et sett med instruksjoner som forteller en finansinstitusjon hvordan de skal flytte penger fra en konto til en annen. Disse instruksjonene kan være så enkle som å oppgi navn og kontonummer til mottakeren, eller de kan være mer komplekse, for eksempel spesifisere beløpet som skal overføres og datoen overføringen skal skje. Overføringsdefinisjoner … Les mer

Større opp den lange hekken

Den lange sikringen er en handelsstrategi for futuresmarkedet som innebærer å ta en lang posisjon i en futureskontrakt for å oppveie risikoen for prisbevegelser i den underliggende eiendelen. Den lange sikringen kan brukes til å beskytte mot både nedside- og oppsideprisrisiko. Den lange sikringen brukes vanligvis av institusjonelle investorer og store selskaper som har eksponering … Les mer