Kjernerollen til et sentralt motpartsoppgjørssentral – CCP

En sentral motpartsoppgjørssentral (CCP) er en enhet som leverer avregnings- og oppgjørstjenester for et bredt spekter av finansielle instrumenter. Sentrale motparter brukes vanligvis i derivatmarkeder, der de fungerer som mellomledd mellom to motparter i en transaksjon. Dette sikrer at begge parter oppfyller sine forpliktelser i henhold til kontrakten og reduserer risikoen for at en part misligholder.

CCPer er regulert av finansielle myndigheter og må følge strenge retningslinjer for finansiell stabilitet, risikostyring og styring. De eies vanligvis av et konsortium av finansinstitusjoner og må godkjennes av en regulator før de kan operere.

Kjernerollen til en CCP er å tilby clearing- og oppgjørstjenester for finansielle instrumenter. Dette inkluderer å sikre at begge parter i en transaksjon oppfyller sine forpliktelser, håndtere risikoen for at en part misligholder, og å tilby en mekanisme for løsning av tvister. CCPer tar vanligvis gebyrer for sine tjenester, som betales av deltakerne i markedet.

Sentrale motparter spiller en viktig rolle i å sikre at finansmarkedene fungerer smidig og beskytte markedsdeltakere mot risikoen for mislighold av motparter. De er en viktig del av den globale finansielle infrastrukturen og er avgjørende for at moderne markeder skal fungere.

Hva er de 5 vedlikeholdsrisikokontrolltiltakene?

1. Risikoidentifikasjon
2. Risikovurdering
3. Risikokontroll
4. Risikofinansiering
5. Tapskontroll

Hva betyr CCP i bankvirksomhet?

Bankbransjen er ekstremt kompleks, med en rekke ulike akronymer som brukes for å beskrive ulike konsepter og prosesser. CCP står for "sentral motpart" og refererer til en type finansinstitusjon som yter clearing- og oppgjørstjenester for handler. Med andre ord, en CCP fungerer som en mellommann mellom to parter i en transaksjon, og sikrer at handelen gjøres opp riktig og at begge parter mottar riktig beløp.

CCPer brukes vanligvis i transaksjoner som involverer verdipapirer, derivater og andre finansielle instrumenter. De spiller en viktig rolle i finansmarkedene ved å redusere risiko og fremme stabilitet.

Hva er typene clearing i bankvirksomhet?

Det er tre typer clearing i bank:

1. Interbank Clearing

Dette er når bankene clearer sjekker og andre transaksjoner med hverandre.

2. Sentralisert clearing

Dette er når alle transaksjoner blir klarert gjennom en sentral oppgjørssentral.

3. Desentralisert clearing

Dette er når transaksjoner cleares gjennom et nettverk av banker.

Hva gjør et oppgjørssentral?

En oppgjørssentral er en institusjon som leverer avregnings- og oppgjørstjenester for finans- og råvaretransaksjoner. Formålet er å redusere risikoen for motparts mislighold og å gi en sentral kilde til informasjon om disse risikoene. Oppgjørssentraler fungerer som mellomledd mellom kjøpere og selgere, og de tar vanligvis et gebyr for sine tjenester.

Oppgjørssentraler gir en rekke viktige funksjoner i det finansielle systemet, inkludert:

- opptrer som motpart for både kjøpere og selgere i transaksjoner, og reduserer dermed risikoen for motparts mislighold;

- innsamling og vedlikehold av data om medlemmenes kredittverdighet;

- tilby clearing- og oppgjørstjenester for en rekke transaksjoner, inkludert verdipapirer, derivater og råvarer;

- fungerer som et sentralt oppbevaringssted for informasjon om priser og volumer av transaksjoner; og

- fungerer som en utlåner av siste utvei til medlemmer i tider med økonomisk stress.

Hva er de tre pliktene til en sentralbankquizlet?

En sentralbank har tre primære funksjoner:

1. Å styre landets pengemengde og renter
2. Å fungere som en siste utlåner til banksektoren
3. Å føre tilsyn med det finansielle systemet og regulere banker