The Issues with Yield Variance

Begrepet "The Issues with Yield Variance" refererer til et problem som kan oppstå ved bruk av yield-variansstatistikken. Dette problemet kan oppstå når avlingsavviket brukes til å sammenligne to forskjellige produksjonsprosesser, eller når avlingsavviket brukes til å sammenligne to forskjellige produkter.

Problemet med avkastningsavvik oppstår fordi statistikken for avkastningsavvik ikke er et perfekt mål på prosess- eller produktkvalitet. Utbyttevariansen måler variasjonen i produksjonen til en prosess eller et produkt, men den måler ikke den absolutte kvaliteten på produksjonen. Dette betyr at avkastningsavviket ikke kan brukes til direkte å sammenligne kvaliteten på to forskjellige prosesser eller produkter.

For å illustrere dette problemet bør du vurdere to produksjonsprosesser som har samme gjennomsnittlige utbytte. Prosess A har et utbytteavvik på 10 %, mens prosess B har et utbytteavvik på 20 %. Basert på avkastningsvariansstatistikken ser det ut til at prosess A er overlegen prosess B. Denne konklusjonen er imidlertid ikke nødvendigvis sann. Det er mulig at prosess B faktisk er overlegen prosess A, men avkastningsvariansstatistikken gir ikke nok informasjon til å gjøre denne bestemmelsen.

Problemet med avlingsavvik kan løses ved å bruke andre kvalitetsmål i tillegg til avlingsavviket. Ved å bruke flere kvalitetsmål er det mulig å få et mer fullstendig bilde av kvaliteten på en prosess eller et produkt. Hva er ulempene med standardkostnad? Det er flere ulemper med standardkostnad. For det første kan det føre til unøyaktige lagerverdier. For det andre kan det være tungvint og tidkrevende å holde nøyaktig oversikt over standardkostnader. For det tredje kan det skape insentiver for ledere til å velge mindre effektive produksjonsmetoder for å holde seg innenfor budsjettet. Til slutt kan det gi ledere en falsk følelse av sikkerhet, og få dem til å tro at de kontrollerer kostnadene mens de i virkeligheten ikke er det. Hva er de to hovedfaktorene som forårsaker et kostnadsavvik? De to hovedfaktorene som forårsaker kostnadsavvik er mengden materialer som brukes og mengden arbeidskraft som brukes.

Hva er en mulig forklaring på den direkte materielle variansen?

En mulig forklaring på det direkte materialavviket er at bedriften brukte mer eller mindre av råvarene enn det som opprinnelig var budsjettert. Dette vil føre til at den faktiske kostnaden for råvarene blir høyere eller lavere enn det som opprinnelig var budsjettert, noe som resulterer i avvik. En annen mulig forklaring er at selskapet kjøpte råvarene til en høyere eller lavere pris enn det som opprinnelig var budsjettert. Dette vil også føre til at den faktiske kostnaden for råvarene blir høyere eller lavere enn det som opprinnelig var budsjettert, noe som resulterer i avvik.

Hva er kritikken av aktivitetsbasert kostnadsberegning?

Det er flere kritikk av Activity-Based Costing (ABC). For det første kan ABC være dyrt å implementere og vedlikeholde. Aktivitetsbasert kostnadsberegning krever en betydelig investering i tid og ressurser for å spore og fordele kostnader. Dette kan virke avskrekkende for selskaper som vurderer ABC.

For det andre kan ABC være komplekst. Fordelingen av kostnader kan være vanskelig å forstå og spore. Dette kan føre til forvirring og frustrasjon blant ledere og ansatte.

For det tredje kan ABC være misvisende. Fordelingen av kostnader kan gi inntrykk av at noen aktiviteter er viktigere enn andre. Dette kan føre til feilaktige beslutninger.

For det fjerde kan ABC være partisk. Fordelingen av kostnader kan være partisk mot visse aktiviteter eller produkter. Dette kan føre til urettferdige beslutninger om prissetting og ressursallokering.

Samlet sett kan aktivitetsbasert kostnadsberegning være et verdifullt verktøy for å administrere kostnader. Det er imidlertid viktig å være klar over den potensielle kritikken før du implementerer ABC i din organisasjon.

Hva er fordelene og ulempene med variasjon? Det er både fordeler og ulemper ved å bruke varians når man analyserer data. På den ene siden kan varians være et nyttig verktøy for å identifisere uteliggere og oppdage trender. På den annen side er variansen følsom for uteliggere og kan bli forvrengt av dem, noe som kan føre til unøyaktige resultater.