Standard: Hva det betyr, hva som skjer når du standard, eksempler

Hva er standard?

Hva skjer når du standard?

Eksempler på standard.

Hvilken setning nedenfor beskriver best en teknisk standard?

En teknisk mislighold oppstår når en låntaker ikke oppfyller vilkårene i låneavtalen, som kan omfatte rettidig betaling av renter eller avdrag. Dette kan utløse en misligholdsklausul i låneavtalen, som kan føre til at långiver erklærer lånet misligholdt.

Hva er en monetær standard? En monetær mislighold oppstår når et land eller en suveren utsteder ikke er i stand til å betale tilbake sine gjeldsforpliktelser i sin helhet. Dette kan skje når utstederen ikke har nok valutareserver til å dekke sine gjeldsbetalinger, eller når den ikke er i stand til å sikre finansiering fra andre kilder. En mislighold kan også oppstå når et land ikke er i stand til å dekke rentebetalingene på gjelden. Hva er hard default? En hard mislighold oppstår når en låntaker unnlater å foreta en betaling på en gjeldsforpliktelse og långiveren erklærer at hele lånet skal forfalle umiddelbart. Dette er i motsetning til en myk mislighold, som oppstår når en låntaker går glipp av en betaling, men långiveren ikke erklærer at lånet skal forfalle. Hard mislighold er mye mer alvorlig enn myk mislighold og kan ha en stor negativ innvirkning på en låntakers kredittscore.

Hva brukes standard til?

Begrepet "default" brukes i en rekke forskjellige sammenhenger når det refereres til rentepapirer. Generelt refererer mislighold til manglende oppfyllelse av vilkårene i en kontrakt. For eksempel, hvis et selskap som utsteder obligasjoner ikke klarer å foreta en påkrevd rentebetaling, sies det å være misligholdt på disse obligasjonene. Tilsvarende, hvis en låntaker ikke klarer å foreta en nødvendig betaling på et lån, sies det at låntakeren er i mislighold på lånet.

I sammenheng med rentepapirer refererer mislighold vanligvis til manglende betaling av renter eller hovedstol når de forfaller. Dette kan skje av en rekke årsaker, inkludert økonomiske vanskeligheter hos utstederen, endringer i det økonomiske miljøet, eller rett og slett manglende evne til å foreta de nødvendige betalingene i tide.

Når et verdipapir er i mislighold, blir det vanligvis mye mindre verdt, da investorer vil være bekymret for utsteders evne til å betale tilbake gjelden. I noen tilfeller kan investorer være i stand til å få tilbake noe av investeringen gjennom forsikring eller annen beskyttelse, men i mange tilfeller vil de ganske enkelt miste investeringen.

Standard er et alvorlig problem for både utstedere og investorer i rentepapirer, og det bør unngås hvis det er mulig.

Hva er en teknisk standard for en obligasjon?

Et teknisk mislighold oppstår når en obligasjonsutsteder ikke oppfyller en eller flere av de tekniske betingelsene i obligasjonsavtalen. Tekniske forpliktelser er vanligvis knyttet til utsteders økonomiske tilstand, og kan kreve at utsteder opprettholder visse finansielle forholdstall, for eksempel et minimumsforhold mellom gjeld og egenkapital. Hvis utstederen bryter en teknisk avtale, er den i mislighold, og obligasjonseierne kan ta rettslige skritt.