Hva er standardhendelsen?

En misligholdsbegivenhet er en hendelse som lar en långiver kreve umiddelbar tilbakebetaling av et lån, eller iverksette andre handlinger, for eksempel tvangsutleggelse av sikkerhet. De vanligste misligholdshendelsene er uteblitt betaling, men de kan også utløses av en endring i låntakers kredittverdighet, eller brudd på andre lånebetingelser. Hvilken setning nedenfor beskriver best en teknisk standard? En teknisk mislighold oppstår når låntakeren ikke oppfyller visse betingelser i låneavtalen, for eksempel å foreta rettidige betalinger, opprettholde forsikring eller oppfylle finansielle betingelser. Hva er en teknisk standard for en obligasjon? En teknisk mislighold på en obligasjon oppstår når utstederen av obligasjonen ikke oppfyller en eller flere av gjeldsforpliktelsene som er skissert i obligasjonskontrakten. Dette kan inkludere ting som å unnlate å betale renter i tide, unnlate å betale tilbake hovedstolen på lånet innen forfallsdatoen, eller brudd på betingelser i obligasjonskontrakten. Et teknisk mislighold kan også oppstå dersom utsteder ikke er i stand til å betale sin gjeld etter hvert som den forfaller. I noen tilfeller kan en obligasjonsutsteder være i mislighold selv om den ikke har gått glipp av noen betalinger, hvis markedsverdien av eiendelene har falt under verdien av utestående gjeld.

Hva forårsaker mislighold av lån?

Den underliggende årsaken til mislighold av lån er vanligvis en låntakers manglende evne til å betale tilbake gjelden. Dette kan skyldes en rekke faktorer, inkludert arbeidsledighet, sykdom eller rett og slett overbelastning av seg selv økonomisk. I noen tilfeller kan låntakere også bevisst misligholde et lån for å oppnå en strategisk fordel, for eksempel å reforhandle vilkårene for lånet eller betale gjelden ved konkurs. Hva er en oppsigelseshendelse? En oppsigelseshendelse er en hendelse som utløser nedbetaling av et lån. Den vanligste oppsigelseshendelsen er at låntakeren når slutten av låneperioden. Andre oppsigelseshendelser kan inkludere at låntakeren unnlater å foreta betalinger, at låntakeren dør eller at eiendommen selges. Hva er forskjellen mellom kriminalitet og mislighold? Mislighold refererer til at en låntaker unnlater å betale på lånet i henhold til avtalte vilkår. Mislighold oppstår når en låntaker misligholder lånet sitt og unnlater å foreta noen betalinger over en lengre periode.