Reserver for dårlig gjeld

En tapsreserve er en godtgjørelse for tapskonti som et selskap setter av for å dekke eventuelle fremtidige tapskrav som kan oppstå fra kunder som ikke er i stand til å betale gjelden sin. Denne reserven opprettes ved å gjøre en avsetning i regnskapet for fremtidige tap på fordringer, og den brukes til å absorbere eventuelle tap som kan oppstå når kunder misligholder sine betalinger.

Tapsreserven er viktig fordi den beskytter et selskaps regnskap mot innvirkningen av tap på fordringer. Uten denne reserven ville tap på fordringer måtte avskrives etter hvert som de oppsto, noe som ville redusere selskapets fortjeneste og potensielt kunne skade dets økonomiske stilling. Ved å sette av penger i tapsreserven, kan et selskap sikre at regnskapet ikke blir unødig påvirket av kunders mislighold.

Størrelsen på tapsreserven vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert type virksomhet, kredittverdigheten til selskapets kunder og selskapets tidligere erfaring med tap på fordringer. Et selskap med en historie med tap på fordringer kan velge å opprettholde en større tapsreserve enn et selskap som aldri har måttet avskrive en tap.

Tapsreserver er ikke alltid nødvendig. Noen selskaper trenger kanskje aldri å avskrive en dårlig gjeld, og i disse tilfellene er det ikke nødvendig å opprettholde en tapsreserve. For de fleste selskaper er imidlertid en tapsreserve en forsvarlig måte å beskytte seg mot potensielle økonomiske konsekvenser av kundemislighold.

Er tap på tap? Nei, en tapsreserve er ikke et tap. En reserve for dårlig gjeld er et estimat på hvor mye penger et selskap forventer å tape på ubetalt gjeld. Dette anslaget brukes til å sette av penger slik at selskapet kan dekke tapet dersom det skulle oppstå. Hva er PBD i kontoer? PBD er et regnskapsbegrep som står for "Periodisk faktureringsdato." Dette refererer til datoen da en periodisk regning (som en strømregning eller kredittkortutskrift) genereres. Den periodiske faktureringsdatoen er vanligvis forskjellig fra forfallsdatoen, som er datoen da regningen må betales.

Hva er en dårlig gjeld i regnskapsmessige termer? En dårlig gjeld er et beløp som er skyldig et selskap eller enkeltperson som neppe vil bli betalt. Dette kan skje av en rekke årsaker, for eksempel at debitor ikke kan betale eller at gjelden ikke kan inndrives. Tap på fordringer blir typisk avskrevet som tap på selskapets regnskap.

Hvor går reserven for tap på balansen? Tapsreserve er en nedskrivningskonto som brukes til å estimere mengden fremtidige avskrivninger som et selskap vil pådra seg. Kontoen er plassert på balansen under overskriften "Tillegg for tvilsomme kontoer" eller "Tillegg for dårlige fordringer."

Er avsetning til tapsutsatte fordringer en utgift?

Det enkle svaret er "Ja", avsetning til tvilsomt gjeld er en utgift.

Det er imidlertid et par ting å ta hensyn til når du svarer på dette spørsmålet:

1. Hva er definisjonen på "avsetning til tapsutsatte fordringer"?

2. Hva er hensikten med avsetning til tapsutsatte fordringer?

3. Hvordan bokføres avsetning for tapsutsatte fordringer i regnskapet?

4. Hva er de skattemessige konsekvensene av avsetning for tapsutsatte fordringer?

1. Avsetning til tapsutsatte fordringer er en avsetning for fordringer som neppe vil bli innkrevd. Det er en kontraaktivekonto som trekkes fra kundefordringer på balansen.

2. Hensikten med avsetning for tapsutsatte fordringer er å gi et realistisk estimat på uinnkrevbare fordringer og å redusere risikoen for overvurdering av kundefordringer.

3. Avsetning til tapsutsatte fordringer kostnadsføres i resultatregnskapet. Avsetningsbeløpet er basert på beste estimat av uinnkrevbare fordringer ved slutten av regnskapsperioden.

4. Skattemessige konsekvenser av avsetning for tapsutsatte fordringer vil avhenge av landet hvor selskapet er lokalisert. I noen land kan avsetning for tvilsom gjeld være fradragsberettiget.