Regnskapsoverskudd

Regnskapsmessig overskudd er den totale inntekten til et selskap minus selskapets totale utgifter. Dette inkluderer kostnadene for solgte varer, driftskostnader og avgifter. Det resulterende tallet er selskapets nettoinntekt.

Hva er de tre typene fortjeneste?

De tre typer overskudd er bruttoresultat, driftsresultat og nettoresultat.

Bruttofortjeneste er fortjenesten et selskap tjener på sine salg, før eventuelle utgifter er trukket fra. Driftsresultat er overskuddet et selskap tjener på salget, etter fratrukket alle driftsutgiftene. Netto fortjeneste er overskuddet et selskap tjener på salget, etter å ha trukket fra alle utgiftene, inkludert skatter.

Hva er de 3 formlene for regnskapsligningen?

Regnskapsligningen er et grunnleggende konsept i regnskap som representerer forholdet mellom et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital. Ligningen er typisk presentert som:

Eiendeler = Gjeld + Egenkapital

Ligningen kan imidlertid også presenteres på følgende måter:

Eiendeler - Forpliktelser = Egenkapital

Egenkapital = Eiendeler - Forpliktelser

Forpliktelser = Eiendeler - egenkapital

Hver av disse tre formlene representerer det samme forholdet, men de kan være nyttige i forskjellige situasjoner. For eksempel brukes ofte den andre formelen ved beregning av egenkapital, mens den tredje formelen er nyttig for å beregne gjeld.

Hva er regnskapsterminologiene?

Generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) er et sett med standarder og retningslinjer for finansiell rapportering. GAAP inkluderer prinsipper for innregning, måling og offentliggjøring av finansiell informasjon.

Det er fire hovedtyper av finansregnskap: balanse, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og egenkapitaloppstilling.

Balansen rapporterer et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt.

Resultatregnskapet rapporterer et selskaps inntekter, utgifter og nettoinntekter for en bestemt tidsperiode.

Kontantstrømoppstillingen rapporterer et selskaps kontantstrømmer og -utganger for en bestemt tidsperiode.

Egenkapitaloppstillingen rapporterer et selskaps egenkapital på et bestemt tidspunkt.

Hva er regnskapselementer?

Regnskapselementene er de grunnleggende komponentene i regnskapet. De inkluderer:

-Eiendeler: alt av verdi som eies av et selskap

-Gjeld: alt et selskap skylder

-Egenkapital: eierandelen til aksjonærer i et selskap

-Inntekt: penger tjent av et selskap

-Utgifter: penger brukt av et selskap Hva er de 2 hovedtypene for regnskap? De to hovedtypene regnskap er finansregnskap og ledelsesregnskap. Finansiell regnskap fokuserer på rapportering av en organisasjons økonomiske informasjon til eksterne brukere, som kreditorer og investorer. Lederregnskap fokuserer på levering av finansiell informasjon til interne brukere, som ledere og ledere.