Negativ volumindeks (NVI)

Negativ volumindeks (NVI) er en momentumindikator som bruker volumendringer til å forutsi prisendringer. Den er basert på antakelsen om at prisendringer har en tendens til å følge volumendringer. NVI beregnes ved å trekke volumet av en dag fra volumet fra forrige dag, og legge den resulterende forskjellen til en kumulativ total. En stigende NVI indikerer at prisene stiger på dager når volumet synker, noe som anses som et bullish tegn. En fallende NVI indikerer at prisene faller på dager når volumet synker, noe som regnes som et bearish tegn. Hva betyr TL i medisinske termer? TL står for totallengde. Det er et mål på lengden på kroppen, fra kronen på hodet til bunnen av føttene.

Hva er trendindikator for prisvolum?

Prisvolumtrend (PVT)-indikatoren er en momentumbasert indikator som brukes til å måle styrken til en prisbevegelse. PVT beregnes ved å ta differansen mellom gjeldende pris og forrige pris, og deretter dele på det totale volumet for perioden.

PVT-indikatoren kan brukes til å bekrefte prisbevegelser, og kan også brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser. For eksempel, hvis PVT-indikatoren stiger, betyr det at prisen stiger raskere enn volumet, som er et bullish tegn. Omvendt, hvis PVT-indikatoren faller, betyr det at prisen faller raskere enn volumet, som er et bearish tegn.

PVT-indikatoren kan også brukes til å identifisere prisreverseringer. For eksempel, hvis PVT-indikatoren stiger og deretter begynner å falle, kan det være et tegn på at prisen er i ferd med å snu.

Er et negativt volum mulig?

Et negativt volum er ikke mulig.

Volum er et mål på antall enheter av et verdipapir som omsettes over en tidsperiode, og det er alltid et positivt tall.

Hva er Nvi? Nvi står for "naken vix." Det er et teknisk analysebegrep som refererer til CBOE Volatility Index (VIX) strippet for alle indikatorene. Med andre ord er det en "bare bones" versjon av VIX som noen tradere mener gir et mer nøyaktig bilde av markedsvolatiliteten.

Hvordan leser du volumbalansen?

Volumbalansen er en teknisk indikator som bruker volumdata for å vise forholdet mellom kjøps- og salgspress. Den beregnes ved å ta forskjellen mellom volumet av opp-dager og volumet av ned-dager.

Hvis volumbalansen er positiv, betyr det at det er mer kjøpspress enn salgspress. Hvis volumbalansen er negativ, betyr det at det er mer salgspress enn kjøpspress.

Volumbalansen kan brukes til å identifisere trender og reverseringer. Hvis volumbalansen stiger, betyr det at trenden blir sterkere. Hvis volumbalansen faller, betyr det at trenden svekkes.

Volumbalansen kan også brukes til å bekrefte prisbevegelser. Hvis volumbalansen stiger mens prisene stiger, er det en bekreftelse på opptrenden. Hvis volumbalansen faller mens prisene faller, er det en bekreftelse på nedadgående trend.