Multippel lineær regresjon (MLR) Definisjon, formel og eksempel

Hva er multippel lineær regresjon?

Multippel lineær regresjon er en statistisk teknikk som brukes til å forutsi verdien av en avhengig variabel, gitt et sett med uavhengige variabler.

Grunnkonseptet bak MLR er at det er en lineær sammenheng mellom den avhengige variabelen og de uavhengige variablene. Dette betyr at verdien av den avhengige variabelen kan predikeres fra verdiene til de uavhengige variablene.

Formelen for MLR er:

y = b0 + b1x1 + b2x2 + … + bnxn

hvor:

y er den avhengige variabelen

b0 er skjæringspunktet

b1, b2, …, bn er koeffisientene

x1, x2, …, xn er de uavhengige variablene

Eksempel:

La oss si at vi ønsker å forutsi prisen på et hus, basert på størrelse og plassering.

Størrelse og plassering er begge uavhengige variabler, og pris er den avhengige variabelen.

For å gjøre dette, ville vi bruke multippel lineær regresjon for å finne ligningen som best predikerer pris, basert på størrelse og plassering.

Ligningen vil se omtrent slik ut:

pris = b0 + b1*størrelse + b2*plassering

hvor:

b0 er skjæringspunktet

b1 er koeffisienten for størrelse

b2 er koeffisienten for plassering Hva er lineær regresjonsalgoritme i tekniske termer? Lineær regresjonsalgoritme er et matematisk verktøy som brukes til å bestemme styrken til det lineære forholdet mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. Den lineære regresjonsalgoritmen brukes til å forutsi fremtidige verdier av den avhengige variabelen, basert på verdiene til de uavhengige variablene. Styrken til det lineære forholdet måles ved korrelasjonskoeffisienten. Hvor mange typer multippel regresjon finnes det? Det er fire hovedtyper av multippel regresjon: lineær, logistisk, trinnvis og hierarkisk.

Hvorfor er multippel lineær regresjon bedre?

Multippel lineær regresjon er bedre enn enkel lineær regresjon av flere årsaker. For det første kan multippel lineær regresjon modellere interaksjoner mellom variabler, noe enkelt lineær regresjon ikke kan. For det andre kan multippel lineær regresjon håndtere ikke-lineære forhold mellom variabler, mens enkelt lineær regresjon ikke kan. For det tredje er det mindre sannsynlig at multippel lineær regresjon påvirkes av uteliggere enn enkelt lineær regresjon. Til slutt kan multippel lineær regresjon gi mer nøyaktige spådommer enn enkelt lineær regresjon, siden den bruker flere datapunkter for å lage sine spådommer.

Hvordan skriver du en lineær regresjonsligning?

Lineær regresjon er en statistisk teknikk som brukes til å modellere forholdet mellom en avhengig variabel (også kjent som utfallsvariabelen) og en eller flere uavhengige variabler (også kjent som prediktorvariablene). Den lineære regresjonsligningen brukes til å forutsi verdien av den avhengige variabelen, gitt verdiene til de uavhengige variablene.

Den lineære regresjonsligningen har følgende form:

y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + ... + bn*xn

hvor y er den avhengige variabelen, b0 er avskjæring, b1, b2, ..., bn er helningene til de uavhengige variablene, og x1, x2, ..., xn er verdiene til de uavhengige variablene.

For å beregne den lineære regresjonsligningen, må du kjenne verdiene til skjæringspunktet og helningene til de uavhengige variablene. Disse verdiene kan estimeres ved å bruke minste kvadraters metode.

Hva er typer regresjonsanalyse?

Det finnes mange typer regresjonsanalyser, men de vanligste er lineær regresjon, logistisk regresjon og Poisson-regresjon.

Lineær regresjon brukes til å forutsi en kontinuerlig utfallsvariabel, for eksempel salgsinntekter eller aksjekurser. Logistisk regresjon brukes til å forutsi en binær utfallsvariabel, for eksempel om en kunde vil kjøpe et produkt eller ikke. Poisson-regresjon brukes til å forutsi tellingen av en hendelse, for eksempel antall ulykker i en by.