Mulighetskostnadsformel, beregning og hva den kan fortelle deg

Hva er Opportunity Cost og hvordan beregner du det?

Hva er mulighetskostnadsteori?

Alternativkostnadsteorien er en teori som sier at alternativkostnaden for en handling er verdien av det beste alternativet som ikke ble valgt. Alternativkostnaden er med andre ord kostnaden for det nest beste alternativet.

Teorien brukes til å forstå økonomiske beslutninger og for å ta beslutninger om knappe ressurser. Alternativkostnadsteorien er basert på ideen om at folk tar beslutninger ved å sammenligne kostnadene og fordelene ved ulike alternativer og velge alternativet med flest fordeler.

Alternativkostnadsteorien er et nyttig verktøy for å ta beslutninger om hvordan man skal bruke knappe ressurser. Teorien kan hjelpe beslutningstakere til å forstå avveiningene som er involvert i å ta beslutninger. Alternativkostnadsteorien kan også hjelpe beslutningstakere til å forstå implikasjonene av deres beslutninger.

Hva er alternativkostnadsdiagram?

Et alternativkostnadsdiagram er en grafisk representasjon av alternativkostnaden for en bestemt beslutning eller handling. Mulighetskostnad er kostnaden for en gitt beslutning eller handling i forhold til det nest beste alternativet som er forlatt. Alternativkostnad er med andre ord kostnaden for noe i form av det beste alternativet som ikke er valgt.

Et alternativkostnadsdiagram består vanligvis av en linje eller kurve som representerer alternativkostnaden for en bestemt beslutning eller handling. Alternativkostnaden er vanligvis representert som en funksjon av en nøkkelvariabel, for eksempel tid, penger eller ressurser. Alternativkostnadsdiagrammet kan brukes til å sammenligne alternativkostnaden for forskjellige beslutninger eller handlinger, eller til å sammenligne alternativkostnaden for en gitt beslutning eller handling på forskjellige tidspunkter.

Alternativkostnadsdiagrammet kan være et nyttig verktøy for bedrifter og enkeltpersoner for å ta beslutninger om hvordan de skal allokere ressursene sine. Mulighetskostnadsdiagrammer kan også brukes til å lære studenter konseptet alternativkostnad.

Hvordan påvirker alternativkostnad bedrifter?

I virksomhet er alternativkostnad det potensielle tapet eller gevinsten av inntekter som et selskap kunne realisere hvis det valgte en handling fremfor en annen. For eksempel, hvis et selskap vurderer to investeringsmuligheter, vil det sammenligne den forventede avkastningen for hvert alternativ og velge den med høyere avkastning. Alternativkostnaden for den valgte investeringen vil være avkastningen til det andre alternativet.

Mulighetskostnad kan også påvirke virksomheter på andre måter. For eksempel, hvis en bedrift har et begrenset budsjett, kan den måtte velge mellom to markedsføringskampanjer. Alternativkostnaden for den valgte kampanjen vil være det potensielle salget som kunne ha blitt generert av den andre kampanjen.

Generelt må bedrifter være klar over alternativkostnaden når de tar beslutninger, siden det kan ha en betydelig innvirkning på bunnlinjen.

Hvem ga konseptet alternativkostnad? Alternativkostnaden er kostnaden for en mulighet som er forlatt. Det er verdien av den beste alternative ressursbruken. Begrepet alternativkostnad ble først introdusert av økonomen William Stanley Jevons i sin bok The Theory of Political Economy, utgitt i 1871.

Hva er betydningen av alternativkostnad?

I næringslivet er alternativkostnaden kostnaden ved å gå forbi det nest beste alternativet når du tar en beslutning. For eksempel, hvis et selskap bestemmer seg for å investere i en ny fabrikk, er alternativkostnaden verdien av den nest beste investeringen som selskapet kunne ha gjort.

Alternativkostnaden for en beslutning er viktig fordi den representerer den sanne kostnaden for den beslutningen. Ofte vil bedrifter ta beslutninger basert på forhåndskostnaden, uten å vurdere alternativkostnaden. Dette kan føre til suboptimal beslutningstaking.

Tenk på følgende eksempel:

Et selskap prøver å bestemme seg for om det skal investeres i en ny fabrikk eller i en ny markedsføringskampanje. Fabrikken vil koste 1 million dollar å bygge, og markedsføringskampanjen vil koste 500 000 dollar.

Selskapet bestemmer seg for å bygge fabrikken. Alternativkostnaden for denne avgjørelsen er imidlertid $500 000 som selskapet ikke vil kunne bruke på markedsføringskampanjen. Med andre ord er den sanne kostnaden for avgjørelsen 1,5 millioner dollar.

Hvis selskapet hadde vurdert alternativkostnaden, kunne det ha tatt en annen beslutning. For eksempel, hvis markedsføringskampanjen var forventet å generere mer inntekt enn fabrikken, ville den vært det bedre valget, selv om den hadde en høyere forhåndskostnad.

Oppsummert er alternativkostnaden viktig fordi den representerer den sanne kostnaden for en beslutning. Bedrifter bør vurdere alternativkostnader når de tar investeringsbeslutninger for å ta de beste valgene for selskapet deres.