Inchmaree-klausul

Inchmaree-klausulen er en klausul som ofte finnes i forsikringer som gir dekning for tap som er forårsaket av en forsikredes egen uaktsomhet. Klausulen er oppkalt etter saken Inchmaree v. Royal Exchange Assurance, der den engelske domstolen mente at en forsikringsgiver ikke kunne unngå ansvar for et tap som var forårsaket av den forsikredes egen uaktsomhet.

Hva er de 5 prinsippene for sjøforsikring?

1. Prinsippet om forsikringsbar interesse: For å kunne forsikre noe, må du ha en "forsikringsbar interesse" i det – det vil si at du må stå til å tape økonomisk hvis det blir skadet eller ødelagt.

2. Prinsippet om ytterste god tro: Begge parter i en forsikringsavtale må avsløre all relevant informasjon til hverandre, ellers kan kontrakten bli ugyldig.

3. Erstatningsprinsippet: En forsikring skal kun dekke det faktiske økonomiske tapet som er påført, og ikke mer enn det.

4. Subrogasjonsprinsippet: Hvis en forsikret person fremsetter krav på polisen sin, og deretter blir kompensert av forsikringsselskapet, har assurandøren rett til å forfølge enhver tredjepart som kan være ansvarlig for tapet i for å få tilbake pengene som er utbetalt.

5. Bidragsprinsippet: Hvis det er mer enn én forsikring som dekker samme risiko, vil de forskjellige forsikringsselskapene dele utbetalingen mellom seg i forhold til dekningsbeløpet hver polise gir.

Hva er begrepene som brukes i sjøforsikring?

1. Kaskoforsikring: Beskytter selve fartøyet mot fysisk skade forårsaket av farer som brann, kollisjon, grunnstøting eller vær.

2. Maskinforsikring: Beskytter fartøyets maskineri mot fysisk skade forårsaket av farer som brann, kollisjon, grunnstøting eller vær.

3. Lasteforsikring: Beskytter lasten som fraktes av fartøyet mot fysisk skade eller tap forårsaket av farer som brann, kollisjon, grunnstøting eller vær.

4. Passasjerforsikring: Beskytter passasjerene som fraktes av fartøyet mot fysisk skade eller død forårsaket av farer som brann, kollisjon, grunnstøting eller vær.

5. Beskyttelse og skadeserstatning (P&I)-forsikring: Beskytter fartøyet mot ansvar for fysisk skade eller skade på eiendom forårsaket av fartøyet til tredjeparter.

6. Befrakteres ansvarsforsikring: Beskytter fartøyet mot ansvar for fysisk skade eller skade på eiendom forårsaket av fartøyet til befraktere eller deres eiendom.

7. Krigsrisikoforsikring: Beskytter fartøyet og dets last mot tap eller skade forårsaket av krig, piratkopiering eller sivil uro.

Hva er den nye Jason-klausulen? Den nye Jason-klausulen er en kontraktsbestemmelse som krever at forsikringsselskapet gir dekning for visse typer risikoer som vanligvis ikke dekkes av standard forsikringer. Denne klausulen er oppkalt etter den mytiske karakteren Jason, som dro på jakt etter Golden Fleece. På lignende måte gir den nye Jason-klausulen dekning for risikoer som ofte anses å være for risikable eller for dyre å forsikre.

Hva er uaktsomhetsklausulen? Linjeuaktsomhetsklausulen er en bestemmelse i en forsikringskontrakt som fritar assurandøren for ansvar for ethvert tap eller skade som er forårsaket av uaktsomhet fra rederen, befrakteren eller operatøren. Denne klausulen er også kjent som "eksklusjonsklausulen" eller "uaktsomhetsklausulen."

Hva er nedtrekksklausul?

En nedtrekksklausul er en bestemmelse i en forsikring som gjør at forsikringsgiveren kan unngå å betale erstatningskrav for tap som oppstår etter at polisen er kansellert. Klausulen brukes vanligvis når en forsikret part kansellerer sin forsikring midtveis, og deretter opplever et tap. For å unngå å betale kravet, vil forsikringsselskapet peke på nedtrekksklausulen som en måte å annullere polisen.