Iceberg-ordredefinisjon

En isfjellordre er en type ordre som brukes til å kjøpe eller selge en stor mengde av et verdipapir uten å avsløre hele ordrestørrelsen. Denne typen ordre brukes vanligvis av institusjonelle investorer eller høyfrekvente handelsmenn som ønsker å skjule sine sanne intensjoner fra markedet.

Iceberg-ordrer plasseres med en limitordre eller en markedsordre. For en limitordre spesifiserer investoren maksimumsprisen de er villige til å betale (for en kjøpsordre) eller minimumsprisen de er villige til å selge (for en salgsordre). For en markedsordre spesifiserer investoren ganske enkelt antall aksjer de ønsker å kjøpe eller selge.

Ordren deles deretter opp i mindre biter og hver del legges inn i ordreboken som en egen ordre. Størrelsen på hver del er vanligvis mye mindre enn hele ordrestørrelsen. Dette lar investoren kjøpe eller selge verdipapiret uten å avsløre deres sanne intensjoner til markedet.

Isfjell-ordrer kan være svært farlige for investorer fordi de lett kan bli fanget opp i en markedsbevegelse de ikke hadde forutsett. Hvis markedet beveger seg mot investoren, kan de bli tvunget til å selge med tap.

investorer bør være svært forsiktige når de bruker denne typen ordre.

Hva er typen aksjer?

Det er fire hovedtyper av aksjer: vanlige aksjer, preferanseaksjer, aksjer i aksjeselskaper og aksjefondsandeler.

Fellesaksjer er den vanligste aksjetypen, og er det folk flest tenker på når de tenker på aksjer. Stamaksjer gir innehaveren rett til å stemme på aksjonærmøter og motta utbytte, men har ingen spesielle privilegier.

Preferanseaksjer gir innehaver rett til å motta utbytte foran fellesaksjonærer, men har ikke stemmerett.

Aksjer i aksjeselskaper (LLCs) ligner på vanlige aksjer, men har noen spesielle skattefordeler.

Verdipapirfondsandeler er en type verdipapir som representerer eierskap i en pool av verdipapirer, for eksempel aksjer, obligasjoner eller andre eiendeler.

Hva er Amo-bestilling? En Amo-ordre er en ordretype som brukes av handelsmenn til å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris. Denne ordretypen brukes vanligvis når traderen ønsker å utføre en handel raskt og ikke ønsker å vente på at verdipapiret skal nå ønsket pris.

Hva er rekkefølge og ordretyper?

En ordre er en instruks om å kjøpe eller selge på en handelsplass som et aksjemarked, obligasjonsmarked, råvaremarked eller finansielt derivatmarked. Disse instruksjonene kan være enkle eller komplekse, og kan sendes til enten en megler eller direkte til en handelsplass via direkte markedstilgang.

Det er fire hovedtyper bestillinger: markedsordre, grenseordre, stoppordre og isfjellordre.

Markedsordrer er den enkleste typen ordre og brukes til å kjøpe eller selge et verdipapir til gjeldende markedspris.

Limitordrer brukes til å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris, eller bedre. En kjøpsgrenseordre vil kun bli utført til grenseprisen eller lavere, og en salgsgrenseordre vil kun bli utført til grenseprisen eller høyere.

Stoppordrer brukes til å kjøpe eller selge et verdipapir når det når en bestemt pris, kjent som stoppprisen. Når stoppprisen er nådd, blir en stoppordre en markedsordre.

Isfjell-ordrer er komplekse bestillinger som er delt opp i mindre bestillinger, kjent som isfjellskår, som slippes ut i markedet over tid. Iceberg-ordrer brukes til å minimere markedspåvirkning og skjule den sanne hensikten med ordren fra markedet. Hva er de to hovedtypene av aksjer? De to hovedtypene av aksjer er vanlige aksjer og foretrukne aksjer. Vanlige aksjer er den mest grunnleggende formen for aksjer og representerer eierskap i et selskap. Foretrukket aksje er en mer avansert form for aksje som vanligvis gir utbytte og har preferanse fremfor vanlige aksjer i tilfelle avvikling.

Hva er handelslivssyklusen?

En trades livssyklus består av flere forskjellige stadier:

1) Ordreinitiering: En handel igangsettes når en ordre legges inn hos en megler.

2) Ordrematching: Når en ordre er plassert, matches den med en motordre fra en annen part.

3) Ordreutførelse: Handelen utføres til avtalt pris.

4) Ordreoppgjør: Handelen gjøres opp, og de involverte partene bytter verdipapiret eller underliggende aktiva.