Hvordan effektivitetsvariasjon fungerer

Effektivitetsvariansen er et mål på hvor mye bedre eller dårligere et selskap presterer sammenlignet med forventet ytelsesnivå. Effektivitetsavviket beregnes ved å trekke det faktiske antall arbeidstimer fra forventet antall arbeidstimer. Det resulterende tallet multipliseres deretter med forventet lønnssats.

Hvorfor oppstår avvik?

Det er flere grunner til at avvik kan oppstå i virksomheten. Noen av de vanligste årsakene inkluderer:

- Ulike nivåer av etterspørsel fra kunder
- Ulike nivåer av produksjon fra leverandører
- Ulike nivåer av effektivitet fra ansatte
- Ulike nivåer av effektivitet fra markedsføringskampanjer
- Ulike prisnivåer fra konkurrenter

Varianser kan også oppstå på grunn av eksterne faktorer utenfor virksomhetens kontroll, slik som:

-Endringer i økonomien
-Endringer i forbrukernes smak
-Endringer i teknologi

Nøkkelen for bedrifter er å identifisere årsakene til avvik og deretter sette på plass prosesser for å redusere dem. For eksempel, hvis etterspørselen fra kunder er konstant svingende, kan bedrifter sette på plass systemer for å bedre forutsi etterspørselen og justere produksjonsnivåene deretter. Eller, hvis prisene fra konkurrenter er i konstant endring, kan bedrifter sette på plass prosesser for å spore konkurrentpriser og justere sine egne priser deretter.

Ved å forstå årsakene til avvik og sette på plass prosesser for å redusere dem, kan bedrifter kontrollere kostnadene sine bedre og opprettholde et mer konsistent driftsnivå. Hvordan vet du om direkte arbeidseffektivitetsavvik er gunstig eller ugunstig? Det er noen forskjellige måter å beregne det direkte arbeidseffektivitetsavviket på, men den vanligste metoden er å dele de faktiske timene med tillatte standardtimer. Hvis svaret er mindre enn 1, er variansen ugunstig. Hvis svaret er større enn 1, er variansen gunstig.

Hvorfor er det aldri et effektivitetsavvik for fast overhead? Det er aldri et effektivitetsavvik for faste overhead fordi faste overheadkostnader ikke påvirkes av endringer i aktivitetsnivå. Faste overheadkostnader inkluderer husleie, forsikring og eiendomsskatt, som forblir den samme uavhengig av hvor mye eller lite et selskap produserer. Som et resultat er det ikke behov for å beregne et effektivitetsavvik for faste overheadkostnader.

Hva forårsaker effektivitetsavvik?

Ulike organisasjoner har ulike standarder for hva som anses som effektivt. I noen tilfeller er effektivitet basert på antall produkter eller tjenester produsert innenfor en viss tidsramme. I andre tilfeller kan det være basert på mengden ressurser som brukes til å produsere disse produktene eller tjenestene. Uansett oppstår effektivitetsavvik når en organisasjon ikke klarer å oppfylle sine egne standarder for effektivitet.

Det er en rekke faktorer som kan bidra til effektivitetsavvik. I noen tilfeller kan det skyldes en endring i produksjonsprosessen som gjør den mindre effektiv. I andre tilfeller kan det skyldes en endring i ressursene som brukes til å produsere produktene eller tjenestene. For eksempel, hvis en organisasjon byttet fra å bruke manuell arbeidskraft til å bruke maskiner, vil den sannsynligvis se en reduksjon i effektivitet.

En annen vanlig årsak til effektivitetsavvik er endring i arbeidsstyrken. For eksempel, hvis en organisasjon ansetter nye medarbeidere som ikke er like dyktige som den eksisterende arbeidsstyrken, kan dette føre til redusert effektivitet. Det samme gjelder dersom eksisterende ansatte forlater organisasjonen og ikke erstattes.

Til slutt kan endringer i det ytre miljø også forårsake effektivitetsavvik. For eksempel, hvis det er en endring i etterspørselen etter produktene eller tjenestene som produseres av en organisasjon, kan dette føre til en reduksjon i effektivitet.

Hvordan beregner du aktivitetsvarians?

Det er noen forskjellige måter å beregne aktivitetsvarians på, men den vanligste metoden er å bruke standardavviksformelen. For å beregne aktivitetsvariasjonen må du først beregne gjennomsnittet eller gjennomsnittet av aktivitetsnivået. Deretter må du ta kvadratroten av summen av kvadratene av forskjellene mellom aktivitetsnivået og gjennomsnittet.