Hva er reservasjoner?

Reserver er innskudd fra mynter og penger du teller en med Selskapet for å oppfylle dine forpliktelser.

Begrepet reserver som sådan er inkludert isituasjonsbalanse og generelt akkumuleres reservene av enhetene for å forhindre fremtidige utgifter som ikke kan dekkes. Kilden til reservene kommer normalt fra selskapets fortjeneste og er en del av egne midler.

Typer reservasjoner

Klassifiseringen av reservene er gruppert basert på resultatene oppnådd av selskapet:


  • Juridisk reserve: alle selskaper er forpliktet til å avsette 10% av overskuddet til reserver
  • Lovbestemte reserver: vedtektene forplikter selskaper direkte til å opprette egne reserver
  • Aksjereserver: stammer fra de aksjene som er ervervet av andre mennesker, der aksjene er utilgjengelige for å ikke miste en del av kapitalbeholdningen på en stund.
  • Spesielle reserver: av en eller annen grunn er det loven som noen ganger dikterer reservenes konstitusjon og egenskaper.
  • Frivillige reserver: det er samfunnet eller selskapet selv som oppretter reserven basert på den lovlige typen og den lovbestemte typen.