Hva er promissory Estoppel?

Promissory estoppel er en juridisk doktrine som sier at en person som gir et løfte til en annen person ikke kan gå tilbake på det løftet hvis det ville føre til at den andre personen lider økonomisk eller annen type nød. Læren brukes typisk i kontraktsretten, men kan også brukes på andre rettsområder, som for eksempel eiendomsrett. Hva er et annet ord for estoppel? Den vanligste juridiske betegnelsen for estoppel er "estoppel by silence", som betyr at en person ikke har lov til å benekte eller motsi noe som han eller hun tidligere har sagt eller samtykket til. Hva er elementene i et gjeldende estoppelkrav? Elementene i et gjeldende estoppelkrav er: (1) et klart og utvetydig løfte; (2) rimelig og forutsigbar tillit til løftet; og (3) faktisk og vesentlig tillit til løftet til skade for den stolende parten.

Utsletter gjeldende estoppel rettigheter? Nei, gjeldende estoppel opphever ikke rettigheter. Det er en doktrine som brukes til å håndheve løfter som ellers ikke ville vært håndhevbare på grunn av fravær av hensyn. I henhold til doktrinen om gjeldsforbud er et løfte håndhevbart hvis (1) løftegiveren med rimelighet burde ha forventet at løftet ville fremkalle handling eller overbærenhet fra løftemottakerens side, og (2) løftemottakeren faktisk stoler på løftet til hans eller hennes skade.

Hva er estoppel-ansvar? Estoppel-ansvar er et juridisk konsept som holder en person ansvarlig for sine tidligere uttalelser eller handlinger hvis de senere prøver å nekte eller trekke dem tilbake. Dette prinsippet brukes ofte i kontraktsretten, for å hindre at en part går tilbake på ordet og annullerer avtalen. Estoppel kan også brukes som et forsvar mot påstander om svindel eller uriktig fremstilling. Hva er de tre elementene i promissive estoppel? De tre elementene som kreves for å etablere et promissory estoppel-krav er: (1) et klart og utvetydig løfte; (2) rimelig og forutsigbar tillit til dette løftet; og (3) skade forårsaket av tilliten.