Hva er økonomisk eksponering?

Økonomisk eksponering er følsomheten til et selskaps markedsverdi for endringer i den reelle valutakursen. Det er et mål på hvordan endringer i realvalutakursen vil påvirke markedsverdien til selskapet. Økonomisk eksponering omtales også som markedsverdieksponering.

Hva er forskjellen mellom regnskapsmessig eksponering og økonomisk eksponering?

Hovedforskjellen mellom regnskapsmessig eksponering og økonomisk eksponering er at regnskapsmessig eksponering kun tar hensyn til effekten av valutakursendringer på regnskapet, mens økonomisk eksponering også tar hensyn til effekten av valutakursendringer på den samlede økonomiske verdien av et selskap.

Regnskapsmessig eksponering er opptatt av effekten av valutakursendringer på et selskaps regnskap. Dette inkluderer omregning av eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta til hjemmevalutaen, samt eventuelle inntekter eller utgifter denominert i utenlandsk valuta. Regnskapseksponering er derfor i stor grad en papirutøvelse, og reflekterer ikke nødvendigvis den økonomiske virkeligheten av et selskaps eksponering for valutakursrisiko.

Økonomisk eksponering er derimot opptatt av effekten av valutakursendringer på den samlede økonomiske verdien av et selskap. Dette inkluderer ikke bare omregningseffektene på regnskapet, men også effekten av valutakursendringer på selskapets konkurranseevne, priser på input og output og andre økonomiske faktorer. Økonomisk eksponering er derfor et mer omfattende mål på et selskaps eksponering mot valutarisiko.

Hvordan er transaksjon forskjellig fra eksponering?

En transaksjon er en økonomisk hendelse som har økonomiske implikasjoner for minst to parter. En eksponering er på den annen side et potensielt økonomisk tap som kan pådras en part i en transaksjon. Med andre ord, en transaksjon representerer en faktisk utveksling av verdi, mens en eksponering representerer en potensiell utveksling av verdi.

Det finnes mange typer transaksjoner, for eksempel salg, kjøp, lån og investeringer. Hver type transaksjon har sine egne unike økonomiske implikasjoner. For eksempel representerer et salg en verdioverføring fra selger til kjøper, mens et kjøp representerer en verdioverføring fra kjøper til selger. Et lån representerer en overføring av verdi fra långiver til låntaker, mens en investering representerer en overføring av verdi fra investor til foretak.

Eksponeringer kan oppstå fra en rekke kilder, for eksempel kontrakter, finansielle instrumenter og forretningsforbindelser. For eksempel kan en kontrakt gi en part rett til å motta betalinger fra en annen part, mens et finansielt instrument kan utsette en part for tapsrisiko dersom verdien av instrumentet synker. Et forretningsforhold kan utsette en part for tapsrisiko dersom den andre parten misligholder en kontrakt eller avtale.

Hvordan måler du driftseksponering?

Driftseksponering er et mål på følsomheten til et firmas driftsinntekter for endringer i valutakurser. Det er den delen av et firmas totale eksponering som skyldes dets driftsaktiviteter.

Driftseksponering kan måles på en rekke måter, men den vanligste metoden er å beregne den prosentvise endringen i driftsinntektene som ville oppstått dersom det var 1 % endring i valutakursen.

For eksempel, hvis et firma har en driftseksponering på 2 %, betyr det at en endring på 1 % i valutakursen vil føre til en endring på 2 % i driftsinntektene.

Driftseksponering kan også måles i form av den absolutte endringen i driftsinntekter som ville oppstå dersom det var en endring på 1 % i valutakursen.

For eksempel, hvis et firma har en driftseksponering på 10 millioner dollar, betyr det at en endring på 1 % i valutakursen vil føre til en endring på 10 millioner dollar i driftsinntektene.

Driftseksponering kan også måles i form av den prosentvise endringen i driftsinntekter som ville oppstå dersom det var 1 % endring i salget.

For eksempel, hvis et firma har en driftseksponering på 2 %, betyr det at en endring på 1 % i salget vil føre til en endring på 2 % i driftsinntekter.

Driftseksponering kan også måles i form av den absolutte endringen i driftsinntekter som ville oppstå dersom det var en endring på 1 % i salget.

For eksempel, hvis et firma har en driftseksponering på 10 millioner dollar, betyr det at en endring på 1 % i salget vil føre til en endring på 10 millioner dollar i driftsinntekter.

Hva er økonomisk eksponeringsstyring?

Økonomisk eksponeringsstyring er proaktiv sikring av et selskaps finansielle eiendeler og forpliktelser for å minimere effekten av ugunstige endringer i valutakurser. Et selskaps økonomiske eksponering kan måles ved dets følsomhet for endringer i valutakurser, som er kjent som valutarisiko.

Et selskaps økonomiske eksponering kan deles inn i to hovedtyper: transaksjonseksponering og transaksjonseksponering.Transaksjonseksponering refererer til risikoen for at et selskap vil pådra seg tap på grunn av endringer i valutakurser mellom tidspunktet da en transaksjon er avtalt og tidspunktet da den faktisk gjennomføres. Omregningseksponering refererer derimot til risikoen for at et selskaps regnskap vil bli negativt påvirket av endringer i valutakurser.

Det finnes en rekke ulike sikringsstrategier som et selskap kan bruke for å minimere sin økonomiske eksponering, inkludert bruk av terminkontrakter, valutaopsjoner og valutabytteavtaler. Hvilket av følgende er et eksempel på økonomisk eksponering, men ikke et eksempel på transaksjonseksponering? Det er mange mulige svar på dette spørsmålet, men et eksempel kan være renteeksponering. Renteeksponering er en type økonomisk eksponering som kan påvirke et selskaps bunnlinje, men det er ikke en type transaksjonseksponering.