Hva er gjeldstjeneste?

Gjeldsbetjening er betalingene et selskap må gjøre for å betjene gjelden sin. Dette inkluderer rentebetalinger, samt eventuelle betalinger som kreves for å tilbakebetale hovedstolen på gjelden. Gjeldsbetjening kan også referere til mengden inntekt som et selskap må sette av for å utføre disse betalingene.

Hva er de to typene gjeld?

1. Seniorgjeld: Dette er gjeld som har prioritet foran andre krav ved konkurs eller avvikling. Senior gjeldshavere står først i køen for å bli betalt tilbake, og de har typisk lavere rente enn andre typer gjeld.

2. Ansvarlig gjeld: Dette er gjeld som har lavere prioritet enn seniorgjeld ved konkurs eller avvikling. Underordnede gjeldshavere betales typisk tilbake etter senior gjeldshavere, og de har ofte høyere rente.

Hva er typene gjeldsforvaltning?

Gjeldshåndtering er prosessen med å vurdere, administrere og iverksette tiltak i forhold til en organisasjons gjeld. Det inkluderer å identifisere og overvåke organisasjonens eksponering for gjeld, vurdere risikoene knyttet til den gjelden og iverksette tiltak for å redusere disse risikoene.

Det er fire hovedtyper av gjeldsforvaltning:

1. Finansiell gjeldsstyring

Denne typen gjeldsforvaltning fokuserer på de økonomiske aspektene ved en organisasjons gjeld, for eksempel gjeldsvilkårene, rente, og nedbetalingsplanen. Det inkluderer også å vurdere risikoen knyttet til gjelden og iverksette tiltak for å redusere disse risikoene.

2. Operasjonell gjeldsstyring

Denne typen gjeldsstyring fokuserer på de operasjonelle aspektene ved en organisasjons gjeld, for eksempel gjeldens innvirkning på organisasjonens drift og kontantstrøm. Det inkluderer også å vurdere risikoen knyttet til gjelden og iverksette tiltak for å redusere disse risikoene.

3. Strategisk gjeldsstyring

Denne typen gjeldsstyring fokuserer på de strategiske aspektene ved en organisasjons gjeld, for eksempel gjeldens innvirkning på organisasjonens overordnede strategi. Det inkluderer også å vurdere risikoen knyttet til gjelden og iverksette tiltak for å redusere disse risikoene.

4. Compliance gjeldsstyring

Denne typen gjeldsstyring fokuserer på compliance-aspektene ved en organisasjons gjeld, for eksempel å sikre at organisasjonen overholder vilkårene i gjeldsavtalen. Det inkluderer også å vurdere risikoen knyttet til gjelden og iverksette tiltak for å redusere disse risikoene.

Er gjeldsbetjening en driftskostnad? Gjeldsbetjening er en driftskostnad for et selskap dersom selskapet betaler på et lån som ble brukt til å finansiere driften. Utbetalingene vil bli gjort fra driftsinntekter og vil bli ansett som en driftskostnad. Hvis selskapet foretar betalinger på et lån som ble brukt til andre formål, for eksempel til å finansiere kjøp av en ny fabrikk, vil ikke betalingene bli ansett som en driftskostnad.

Hva er DSCR i enkle ord?

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) er et finansielt forholdstall som måler et selskaps evne til å betjene sine gjeldsforpliktelser. Forholdet beregnes ved å dele et selskaps netto driftsinntekt på dets totale gjeldstjeneste (rentebetalinger pluss hovedstolbetalinger). En DSCR på 1,0 eller høyere indikerer at et selskap har nok inntekt til å dekke sine gjeldsbetalinger. En DSCR på mindre enn 1,0 indikerer at et selskap ikke har nok inntekt til å dekke sine gjeldsbetalinger.

DSCR er et viktig økonomisk forhold for långivere å vurdere når de vurderer en låneforespørsel. En høy DSCR indikerer at et selskap er i stand til å betale sine gjeldsbetalinger komfortabelt, mens en lav DSCR indikerer at et selskap kan ha vanskeligheter med å betale sine gjeldsbetalinger.

Hvilken DSCR er best? Det er ikke noe klart svar på hvilken DSCR som er best, da hvert selskaps situasjon er unik og derfor vil hvert selskap ha ulike krav. Men som hovedregel er en høyere DSCR bedre enn en lavere DSCR, da det indikerer at selskapet har en sterkere evne til å betale tilbake sin gjeld.