Hva er en desil?

Definisjon, formel for å beregne og eksempel. Hva er en desil?

En desil er en statistisk enhet som brukes til å måle spredningen av et datasett. Spredningen av et datasett er et mål på hvor spredt dataene er. Formelen for å beregne en desil er: Desil = (N + 1) * X, der N er antall datapunkter i datasettet og X er desiltallet. For eksempel, hvis det er 10 datapunkter i et datasett, vil den første desilen være (10 + 1) * 1 = 11. Den andre desilen vil være (10 + 1) * 2 = 22, og så videre. Hva er et annet ord for desil? Det er ikke et enkelt ord som har nøyaktig samme betydning som "desil", men det er flere ord som har samme betydning. Noen av disse inkluderer "kvartil", "persentil" og "brøk".

Hva er formelen for å beregne varians?

Variansen til en tilfeldig variabel er den forventede verdien av kvadratet av den tilfeldige variabelens avvik fra gjennomsnittet. Variansen kan skrives som:

sigma^2 = mathrm{E} left[ left( X - mu right)^2 right]

hvor sigma^2 er varians, mathrm{E} left[ cdot right] er forventet verdioperator, er den tilfeldige variabelen, og mu er gjennomsnittet av den tilfeldige variabelen.

Hva er desil og persentil?

Decil er en statistisk enhet som brukes til å dele data i ti like deler. Det ligner på persentil, men det er noen viktige forskjeller.

Persentil er en statistisk enhet som brukes til å dele data i hundre like deler.

Desil brukes oftere i økonomi, mens persentil brukes oftere i statistikk.

Hva er formelen for å beregne persentil?

For å beregne en persentil må du først bestille alle verdiene i datasettet fra minste til største. Deretter kan du bruke følgende formel:

Persentil = (n/100)*(k-1)

hvor n er antall verdier i datasettet, og k er persentilen du vil regne ut.

Hva betyr desil i økonomi?

En desil er et statistisk mål brukt i økonomi som deler en populasjon i 10 like grupper, basert på fordelingen av en variabel. Den første desilgruppen inkluderer de nederste 10 % av befolkningen, den andre desilgruppen inkluderer de neste 10 % av befolkningen, og så videre.

Ordet "desil" kommer fra det latinske ordet for "ti", som er "decem."