Hva er den tegnede kapitalen?

Den tegnede kapitalen er settet med handlinger som er anskaffet av forrige aksjonærer eller av en person som har deltatt i utstedelse av aksjer. Begrepet tegnet kapital refererer til verdien av alle ervervede aksjer, uavhengig av om de er betalt eller ikke, men som har aksjonærens forpliktelse.

Denne tegnede kapitalen er den som investeres når et selskap er stiftet eller a kapitaløkning hvor aksjekapitalen i selskapet økes. Imidlertid trenger det ikke å bli tegnet kapital hele utstedt kapital, siden en del av de utstedte aksjene ikke kan selges.

Den delen av den tegnede kapitalen som allerede er betalt av aksjonærene som har ervervet de nye aksjene, kalles innbetalt kapital. Vi kan si at den innbetalte kapitalen er den prosentandelen av tegnet kapital som allerede er betalt. Resten kalles ubetalt eller ubetalt tegnet kapital. I Spania må minimum innbetalt kapital være 25%.