Ekvivalent årlig annuitetsmetode (EAA)

Den tilsvarende årlige annuitetstilnærmingen er en finansiell analyseteknikk som brukes til å sammenligne ulike investeringsmuligheter. Teknikken konverterer alle kontantstrømmene fra en investering til en tilsvarende årlig livrente, noe som gjør det lettere å sammenligne investeringer som har ulik varighet og/eller ulikt kontantstrømmønster.

EAA-tilnærmingen er basert på prinsippet om tidsverdi av penger, som sier at penger er verdt mer nå enn de vil være i fremtiden. Dette er fordi penger kan investeres og tjene en avkastning, så verdien av penger i dag er større enn verdien av penger i fremtiden. EAA-tilnærmingen tar hensyn til dette prinsippet ved å diskontere alle kontantstrømmene fra en investering til deres nåverdi.

Når kontantstrømmene er konvertert til en tilsvarende årlig annuitet, kan analytikeren sammenligne ulike investeringsmuligheter ved å se på størrelsen på livrenten. Jo større livrente, jo mer attraktivt er investeringen.

Det er viktig å merke seg at EAA-tilnærmingen er en forenklet måte å sammenligne investeringsmuligheter på. Den tar ikke hensyn til andre faktorer som risiko og skatter. Hvilke to metoder for prosjektanalyse er de mest partiske mot kortsiktige prosjekter? De to metodene for prosjektanalyse som er mest partisk mot kortsiktige prosjekter er tilbakebetalingsperiodemetoden og netto nåverdimetoden.

Hvordan beregner du en annuitetsavkastning?

For å beregne livrenteavkastning må du vite følgende:

1. Startsaldo på livrenten
2. Renten som betales på livrenten
3. Antall år livrenten holdes i * *
Med denne informasjonen kan du beregne annuitetsavkastningen ved å bruke følgende formel:

Annuitetavkastning = (Startsaldo * Rente * Antall år) / (1 - (1 + Rente)^-Antall År)

La oss for eksempel si at du har en livrente med en startsaldo på $10 000 som betaler 5 % rente per år. Du holder livrenten i 20 år. Ved å bruke formelen ovenfor kan vi beregne livrenteavkastningen som følger:

Annuitetavkastning = ($10 000 * 0,05 * 20) / (1 - (1 + 0,05)^-20)

Annuitetavkastning = $12 727,27 # # Hvordan beregner du livrente i Excel? For å beregne en livrente i Excel, må du bruke funksjonene PV, FV og NPER. PV-funksjonen vil gi deg nåverdien av livrenten, mens FV-funksjonen vil gi deg den fremtidige verdien. For å beregne antall betalinger, må du bruke NPER-funksjonen. Hvordan beregnes årlig ekvivalentverdi? Den årlige ekvivalentverdien (AEV) er beløpet som en livrente ville vokse til hvis den ble investert i ett år til en spesifisert rente. AEV brukes til å sammenligne ulike livrenter som har ulike renter og ulike betalingsplaner.

Hvordan beregner du en årlig annuitetsutbetaling?

Det første trinnet er å beregne nåverdien av livrenten, som er engangsbeløpet du trenger å investere i dag for å motta livrenteutbetalingene. Denne nåverdiberegningen tar hensyn til tidsverdien av penger, noe som betyr at du diskonterer fremtidige betalinger tilbake til nåverdien.

Når du har nåverdien, kan du beregne livrenteutbetalingen ved å dele denne nåverdien på antall utbetalinger du vil motta i løpet av livrenten.