Dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning oppstår når samme inntekt beskattes to ganger. Dette kan skje når inntekt beskattes både på bedriftsnivå og personnivå. Dobbeltbeskatning kan også skje når kapitalgevinster beskattes både på statlig og føderalt nivå.

Hvorfor oppstår dobbeltbeskatning?

Det er noen grunner til at dobbeltbeskatning kan oppstå:

1. Når det opptjenes inntekt fra en virksomhet eller investering, betales den opprinnelige skatten på nettoresultatet (etter at utgifter er trukket fra). Dette er kjent som selskapsskatten. Men når virksomheten eller investeringen utbetaler utbytte til aksjonærene, må aksjonærene da betale skatt av utbytteinntekten. Dermed skattlegges samme inntekt to ganger.

2. Gevinstskatt er et annet eksempel på dobbeltbeskatning. Når en eiendel selges med fortjeneste, betales den første skatten på nettogevinsten (etter at utgifter er trukket fra). Men hvis eiendelen holdes i mer enn ett år, må aksjonæren da betale skatt av gevinsten.

3. Dobbeltbeskatning kan også forekomme når inntekt er opptjent i ett land og deretter repatriert (brakt tilbake) til et annet land. For eksempel, hvis et amerikansk selskap tjener inntekt i Japan, må selskapet betale selskapsskatt til den japanske regjeringen. Hvis selskapet deretter returnerer overskuddet til USA, vil den amerikanske regjeringen skattlegge inntektene igjen.

4. Til slutt kan dobbeltbeskatning oppstå når to eller flere land har ulike skattesatser for samme type inntekt. For eksempel, hvis USA beskatter utbytte med en høyere sats enn kapitalgevinster, vil aksjonærer som mottar utbytte fra amerikanske selskaper være gjenstand for dobbeltbeskatning.

Hva menes med begrepet dobbeltbeskatning?

Dobbeltbeskatning er et begrep som brukes for å beskrive situasjonen der to eller flere skattejurisdiksjoner pålegger skatt på samme skattegrunnlag (f.eks. inntekt). Dette kan skje når inntekt opptjenes i en jurisdiksjon, men beskattes i en annen, eller når ulike skatter pålegges samme inntekt av ulike myndighetsnivåer (f.eks. føderale og statlige skatter i USA).

Dobbeltbeskatning kan i noen tilfeller unngås gjennom skatteavtaler mellom jurisdiksjoner, som spesifiserer hvilke skatter som skal pålegges hvilke typer inntekter. I andre tilfeller kan dobbeltbeskatning unngås ved bruk av skattefradrag, som gjør det mulig for en skattyter å motregne skatt betalt i en jurisdiksjon mot skatt skyldig i en annen.

Er dobbeltbeskatning grunnlovsfestet?

Det er ingen grunnlovsbestemmelse som spesifikt tar opp spørsmålet om dobbeltbeskatning. Høyesterett har imidlertid ved flere anledninger slått fast at dobbeltbeskatning ikke er grunnlovsstridig i seg selv. Faktisk har domstolen opprettholdt grunnlovsfestet dobbeltbeskatning i en rekke spesifikke tilfeller.

I saken United States v. Phellis opprettholdt domstolen en føderal skatt på overføring av eiendom ved død, selv om mange stater også pålegger en skatt på slike overføringer. Domstolen bemerket at grunnloven ikke forbyr dobbeltbeskatning under alle omstendigheter, og at slike skatter kan være tillatt dersom de pålegges for et legitimt formål og ikke er unødig tyngende.

I saken New York v. Miln opprettholdt domstolen en delstatslov som beskattet inntektene til ikke-bosatte som jobbet i staten. Domstolen bemerket igjen at grunnloven ikke forbyr dobbeltbeskatning, og at slike skatter kan være tillatt dersom de er pålagt for et legitimt formål og ikke er unødig tyngende.

Dermed er det klart at Grunnloven ikke forbyr dobbeltbeskatning under alle omstendigheter. Høyesterett har imidlertid antydet at dobbeltbeskatning kan være grunnlovsstridig dersom den ilegges på en måte som er unødig tyngende eller ikke ilegges for et legitimt formål.

Hva er dobbeltskatteavtale DTT?

En dobbeltskatteavtale (DTT) er en avtale mellom to land for å hjelpe skattebetalere å unngå å bli beskattet to ganger på samme inntekt. Under en DTT samtykker hvert land til å gi skattelettelser for visse typer inntekt opptjent i det andre landet. Dette kan være i form av redusert skattesats, fritak for skatt, eller skattefradrag. DTT-er kan også bidra til å løse skattetvister mellom de to landene.

Hvorfor er dobbeltbeskatning urettferdig? Dobbeltbeskatning er urettferdig fordi den skattlegger samme inntekt to ganger. Dette gjøres ofte når inntekt opptjenes i ett land og deretter investeres i et annet land. Det første landet skatter inntekten når den er opptjent, og deretter skattlegger det andre landet inntekten når den er investert. Det betyr at inntekten beskattes to ganger, noe som er urettferdig.