Wildcat Drilling Definisjon

En undersøkelsesbrønn er en brønn som er boret i et område hvor det er lite eller ingen kjente olje- eller gassreserver. Undersøkelsesbrønner bores typisk i områder som anses å være høyrisiko, men de kan også bores i områder som har potensial for nye olje- og gassfunn. Hva er oljerigger? En oljerigger er en person som … Les mer

Arbeidsinteresse

Arbeidsinteresse er den interessen en part har i en olje- eller gassleieavtale som gir dem rett til å lete, utvikle og produsere mineralene på eiendommen. Arbeidsinteresseeier er ansvarlig for kostnadene knyttet til driften av leiekontrakten, og de får en forholdsmessig andel av eventuell produksjon som hentes fra eiendommen. Hvordan verdsetter du mineralinteresser? Verdien av mineralinteresser … Les mer

Hva er overside?

Topside refererer til delen av en oljerigg eller plattform som er over vannlinjen. Dette inkluderer boligkvarteret, bore- og produksjonsutstyret og all annen infrastruktur som er nødvendig for å støtte driften av plattformen. Hva kalles toppen av en borerigg? Toppen av en borerigg kalles boretårnet. Boretårnet er strukturen som støtter borerøret og borkronen. Boretårnet er vanligvis … Les mer

Oljefeltdefinisjon

Oljefeltdefinisjon er prosessen med å finne og avgrense et oljefelt, som er en diskret ansamling av olje som er fanget under jordens overflate. Prosessen med definisjon av oljefelt begynner typisk med geologiske og geofysiske undersøkelser, som brukes til å identifisere potensielle oljeførende formasjoner. Når et potensielt oljefelt er identifisert, utføres det typisk leteboringer for å … Les mer

Hva er en brønnboring?

Et brønnhull er hullet som bores for olje- og gassproduksjon. Begrepet kan også referere til hele lengden av hullet, fra overflaten til bunnen av hullet. Hva betyr kun brønnboring? Begrepet «bare brønnhull» refererer typisk til en seksjon av et brønnhull som har blitt boret, men ennå ikke ferdigstilt (dvs. ennå ikke utstyrt med en produksjons- … Les mer

Utviklingsbrønn

En utviklingsbrønn er en brønn som bores spesifikt med det formål å produsere olje eller gass, i motsetning til en letebrønn, som bores i et forsøk på å finne en ny olje- eller gassreserve. Utbyggingsbrønner bores vanligvis når plasseringen av en ny olje- eller gassreserve er bestemt, og brukes til å trekke ut ressursen fra … Les mer

estimert endelig utvinning (EUR) Definisjon

Estimated Ultimate Recovery (EUR) er et mål på den totale mengden råolje eller naturgass som er estimert å kunne utvinnes fra en gitt petroleumsansamling. Det inkluderer både produksjon fra eksisterende brønner og det som ennå ikke er oppdaget. EUR er generelt uttrykt i fat oljeekvivalenter (BOE). Hva betyr bokstavene i olje? Bokstavene i olje står … Les mer

fat oljeekvivalent (BOE)

Begrepet «fat oljeekvivalent (BOE)» brukes for å uttrykke mengden energi som finnes i et fat olje i form av energiinnholdet i andre drivstoff. BOE er en energienhet som tilsvarer energiinnholdet i 1 fat (42 US gallons eller 158,9873 liter) råolje. BOE brukes til å sammenligne energiinnholdet i forskjellige drivstoff på lik basis. For eksempel er … Les mer

Hvordan et oljeraffineri fungerer

Råolje er uraffinert petroleum som kommer rett fra bakken. Den inneholder en blanding av hydrokarboner, som er molekyler som består av både hydrogen- og karbonatomer. Hydrokarbonene i råolje kan deles inn i tre kategorier: Mettede: Dette er hydrokarboner som ikke har noen dobbeltbindinger mellom karbonatomene. De er også kjent som parafiner. Umettede: Dette er hydrokarboner … Les mer

Spud

Begrepet «spud» brukes for å referere til prosessen med å bore et hull i bakken for å utvinne olje eller gass. Denne prosessen kan gjøres enten for hånd eller ved hjelp av en maskin, og det involverer vanligvis bruk av en borekrone for å lage et hull som deretter fylles med eksplosiver for å bryte … Les mer