Carmack-tillegg

Carmack Amendment er en føderal lov som regulerer ansvaret til vanlige transportører som transporterer varer i mellomstatlig handel. Loven etablerer et enhetlig sett med regler som regulerer rettighetene og pliktene til transportører og avsendere med hensyn til tap eller skade på varer under transport. Loven er oppkalt etter sponsoren, representanten William C. Carmack fra Tennessee.

Carmack-tillegget ble vedtatt i 1906 som svar på den økende bruken av jernbaner for å transportere varer over statlige linjer. Før vedtakelsen av Carmack-endringen var det ingen føderal lov som regulerer transportørenes ansvar for varer tapt eller skadet under transport. Som et resultat ble transportører underlagt lovene i de forskjellige statene, noe som ofte resulterte i motstridende kjennelser og forvirring for både transportører og avsendere.

Carmack-tillegget etablerer et enhetlig sett med regler for transportører og avsendere med hensyn til tap eller skade på varer under transport. I henhold til loven er transportører ansvarlige for tap eller skade på varer som oppstår mens varene er i deres varetekt. Avsendere er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår etter at varene er levert til transportøren.

Carmack-endringen har blitt endret flere ganger siden den ble vedtatt, sist i 2016. 2016-endringen gjorde flere endringer i loven, inkludert klargjøring av definisjonen av en «transportør» og utvidelse av lovens dekning til å omfatte visse typer elektroniske data.

Hva er de 5 unntakene fra transportøransvar?

1) Guds handlinger - naturkatastrofer som orkaner eller jordskjelv som er utenfor transportørens kontroll
2) Krig eller terrorisme - skader forårsaket av krig eller terrorisme er vanligvis ekskludert fra dekning
3) Atomulykker - de fleste forsikringer utelukker dekning for atomkraft ulykker
4) Forsettlige handlinger - skader forårsaket av forsikredes forsettlige handlinger er vanligvis ikke dekket
5) Bedrageri - forsikringsselskaper kan nekte å betale erstatninger hvis de fastslår at forsikrede har begått bedrageri

Hvordan fungerer fraktkrav?

Når et selskap sender frakt, er det ansvarlig for å sørge for at godset kommer trygt frem til bestemmelsesstedet og i samme stand som det ble liggende i. Dersom godset blir skadet eller tapt under transport, kan selskapet sende inn et fraktkrav til transportøren i for å dekke ut skadene.

Transportøren vil deretter undersøke kravet og avgjøre om de er ansvarlige eller ikke. Hvis transportøren viser seg å ha feil, vil de refundere selskapet for kostnadene for skadene. Dersom transportøren ikke har feil, må selskapet bære kostnadene for skadene.

Fraktkrav kan være komplekse, og det er ofte lurt å rådføre seg med en advokat før du sender inn et.

Hvem er ansvarlig for tapt frakt avsender eller mottaker? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det kan avhenge av en rekke faktorer, inkludert vilkårene i kontrakten mellom avsenderen og transportøren, gjeldende lov og de spesifikke fakta og omstendigheter i saken. Men generelt er avsender vanligvis ansvarlig for å sikre at varene er forsvarlig pakket og merket, og mottakeren er ansvarlig for å sikre at varene mottas i god stand. Hvis en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser, kan de bli ansvarlige for eventuelle skader.

Hvem er ansvarlig for skadede forsendelser? Parten som er ansvarlig for skadede forsendelser er vanligvis den som er ansvarlig for fraktkostnaden. Dette kan imidlertid variere avhengig av kontrakten mellom de involverte partene. Den som er ansvarlig for skaden kan også bli pålagt å betale for reparasjon eller utskifting av de skadede varene.

Hva er en fraktmegler ansvarlig for? En fraktmegler er ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på frakten mens den er under meglers omsorg. Megler er også ansvarlig for at frakten leveres til riktig destinasjon og til rett tid. Hvis megleren ikke klarer å gjøre noen av disse tingene, kan de være ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår.