Budsjetthåndbok

En budsjettmanual er et dokument som inneholder retningslinjer og prosedyrer for å utarbeide, sende inn og administrere et selskaps budsjett. Det er et verktøy som kan brukes av både ledere og ansatte for å sikre at budsjettprosessen gjennomføres på en konsistent og effektiv måte.

Hva er komponentene i budsjetthåndboken?

Budsjettmanualen er dokumentet som fastsetter prosedyrer og retningslinjer for å utarbeide, sende inn og administrere budsjettet. Den presiserer hvem som er ansvarlig for hva og hvordan budsjettprosessen fungerer. Manualen bør også inneholde informasjon om hvordan du bruker budsjetteringsprogramvaren, hvis det er noen.

Hva er de 6 hovedtypene budsjetter?

1. Driftsbudsjett: Driftsbudsjettet er den vanligste typen budsjett. Den spesifiserer forventede inntekter og utgifter for et selskap over en bestemt tidsperiode, vanligvis ett år. Driftsbudsjettet brukes til å styre den daglige driften av virksomheten.

2. Kapitalbudsjett: Et kapitalbudsjett brukes til å planlegge for store utgifter, for eksempel nytt utstyr eller fasiliteter. Kapitalbudsjettet er vanligvis mer langsiktig enn driftsbudsjettet, og strekker seg over to eller flere år.

3. Kontantbudsjett: Et kontantbudsjett anslår en bedrifts forventede inn- og utstrømmer av kontanter over en bestemt tidsperiode. Kontantbudsjettet brukes til å sikre at selskapet har nok kontanter på hånden til å oppfylle sine forpliktelser.

4. Salgsbudsjett: Salgsbudsjettet er en prognose for en bedrifts forventede salgsinntekter over en bestemt tidsperiode. Salgsbudsjettet brukes til å planlegge for inventar og andre ressurser som trengs for å støtte det forventede salget.

5. Markedsføringsbudsjett: Markedsføringsbudsjettet er en prognose for en bedrifts forventede markedsførings- og annonseringsutgifter over en bestemt tidsperiode. Markedsføringsbudsjettet brukes til å planlegge for markedsføringskampanjer og andre tiltak.

6. Strategisk budsjett: Et strategisk budsjett er en langsiktig plan som skisserer en bedrifts økonomiske mål og mål. Det strategiske budsjettet brukes til å styre selskapets overordnede forretningsstrategi. Hva er de to hovedelementene i et budsjett? Det første elementet i et budsjett er resultatregnskapet, som viser hvor mye inntekt selskapet forventer å få inn i løpet av en gitt periode. Det andre elementet er balansen, som viser selskapets eiendeler og gjeld.

Hva er et annet navn for driftsbudsjett?

Driftsbudsjettet er også kjent som resultatregnskapsbudsjettet. Dette budsjettet skisserer inntekter og utgifter for et selskap over en periode, vanligvis ett år. Driftsbudsjettet brukes til å planlegge og kontrollere selskapets økonomiske drift.

Hva er de 8 budsjettkategoriene?

1. Salg og markedsføring: Denne kategorien inkluderer kostnadene for annonsering, kampanjer og salgsprovisjoner.

2. Forskning og utvikling: Denne kategorien inkluderer kostnadene ved å utvikle nye produkter og tjenester.

3. Generelt og administrativt: Denne kategorien inkluderer kostnadene ved å drive den daglige driften av virksomheten, som husleie, verktøy, lønn og kontorrekvisita.

4. Rentekostnader: Denne kategorien inkluderer kostnadene ved å låne penger, som renter på lån og kredittkort.

5. Avskrivninger og amortiseringer: Denne kategorien inkluderer kostnadene ved avskrivninger (en verdireduksjon på grunn av slitasje) og amortisering (en reduksjon i verdi på grunn av ukurans).

6. Skatter: Denne kategorien inkluderer kostnadene for føderale, statlige og lokale skatter.

7. Utbytte: Denne kategorien inkluderer kostnadene ved å betale utbytte til aksjonærene.

8. Annet: Denne kategorien inkluderer alle andre diverse kostnader som ikke er nevnt ovenfor.