Bruttonasjonalinntekt (BNI) Definisjon, med eksempel fra den virkelige verden

Brutto nasjonalinntekt (BNI) - definisjon og eksempel fra virkeligheten. Hvilket land har høyest BNI? I følge Verdensbanken er landet med høyest BNI per innbygger Luxembourg, med en BNI på 112 710 dollar per innbygger. Deretter følger Sveits ($86.760), Norge ($79.990) og Island ($77.180). Hvilket land har den høyeste totale BNI? Ifølge Verdensbanken har USA den høyeste totale BNI av noe land i verden.

Hva er BNI ifølge Verdensbanken?

Verdensbanken definerer BNI som summen av et lands bruttonasjonalprodukt (BNP), pluss dets nettoinntekt fra utlandet. Dette inkluderer både arbeidsinntekt, som lønn, og uopptjent inntekt, som renter og utbytte. BNI er et mer omfattende mål på et lands økonomiske aktivitet enn BNP, og brukes ofte til å vurdere et lands levestandard. Hva er noen ulemper ved å bruke BNI som et mål på utvikling? Det er noen få ulemper ved å bruke BNI som et mål på utvikling. For det første står ikke BNI for inntektsfordelingen i et land. Dette kan føre til en skjevhet i måling av utvikling, da land med høy BNI men stor inntektsulikhet vil fremstå som mer utviklede enn land med lavere BNI men mer lik inntektsfordeling. For det andre tar ikke BNI hensyn til miljøfaktorer eller naturressurser. Dette betyr at land med store reserver av naturressurser kan fremstå som mer utviklede enn land med færre ressurser, men bedre miljømessig bærekraftspraksis. Til slutt tar ikke BNI hensyn til sosiale faktorer som helse eller utdanning. Dette betyr at land med høy BNI men lavt nivå av sosial utvikling kan fremstå som mer utviklede enn land med lavere BNI men høyere nivå av sosial utvikling. Hvilket land har høyest BNI i 2022? Ifølge Verdensbanken vil landet med høyest BNI i 2022 være Qatar. Qatars BNI anslås å være 138,5 milliarder dollar i 2022, som er mer enn det dobbelte av BNI til andreplass, De forente arabiske emirater.