Bruk av konstant standardkurs (CDR) for å analysere pantesikrede verdipapirer

Den konstante misligholdsraten (CDR) er en statistikk som brukes til å måle prosentandelen av boliglån som forventes å misligholde innen en viss tidsperiode. Boliglånssikrede verdipapirer (MBS) er investeringsinstrumenter som er støttet av en pool av boliglån. CDR er en av nøkkelmålingene som brukes av investorer for å vurdere risikoen ved å investere i MBS.

CDR måler prosentandelen av lån i en pool som forventes å misligholde innen en viss tidsperiode. For eksempel betyr en CDR på 1 % at ett av 100 lån i poolen forventes å misligholde innen den angitte perioden.

CDR er en fremtidsrettet beregning som er basert på historiske data. Den brukes til å forutsi sannsynligheten for fremtidige mislighold. CDR er ett av flere risikomål som brukes av investorer for å vurdere risikoen ved å investere i MBS. Andre risikomål inkluderer belåningsgrad (LTV) og misligholdsgrad.

CDR er et nyttig verktøy for å analysere pantesikrede verdipapirer, men det bør brukes sammen med andre risikomål. CDR er ikke en perfekt prediktor for fremtidige mislighold, og den bør ikke brukes som eneste grunnlag for investeringsbeslutninger.

Hva er HLR og PSA? HLR og PSA står for henholdsvis "konstant forhåndsbetalingsrate" og "forskuddsbetalingshastighet". De er mål som brukes av investorer for å forutsi hvor raskt en låntaker vil betale tilbake et lån. Jo høyere HLR, jo raskere tilbakebetalingsgrad, og jo høyere PSA, jo raskere er forskuddsbetalingshastigheten.

Hvordan leser du HLR?

Når du leser en HLR, eller et boliglån med konstant lønn, ser du på en amortiseringsplan som ikke svinger. Denne typen boliglån brukes oftest i Europa, og gir noen fordeler for låntakere. For det første, fordi betalingene er konstante, kan låntakere bedre budsjettere for boliglånsutgiftene. For det andre, fordi renten ikke vil endre seg i løpet av lånets levetid, kan låntakere låse inn en lav rente og unngå renteøkninger.

Det er et par ting du må huske på når du leser en HLR. For det første inkluderer betalingsbeløpet både hovedstol og renter, så rentebeløpet du betaler hver måned forblir det samme, selv om hovedsaldoen din reduseres. For det andre kan betalingen endres hvis du foretar ytterligere betalinger utover minimumsbeløpet. Til slutt, fordi en HLR amortiseres sakte, kan du ende opp med å betale mer i renter i løpet av lånets levetid enn du ville gjort med et tradisjonelt boliglån.

Hva betyr PSA i obligasjoner?

Begrepet "PSA" står for "betalingsplanjustering." Dette refererer til en endring i mengden penger som betales hver måned på en obligasjon. Justeringen av betalingsplanen kan gjøres for å ta hensyn til endringer i renten eller for å justere vilkårene for obligasjonen. Hva er standardsatsen? Misligholdsgraden er prosentandelen av boliglån som er misligholdt.

Hva betyr CDR i bankvirksomhet?

CDR, eller Customer Delinquency Ratio, er en beregning som brukes av boliglån långivere for å spore prosentandelen av låntakere som er forsinket på sine lånebetalinger. En høy CDR indikerer at et stort antall låntakere sliter med å betale, noe som kan være et tegn på økonomisk nød.