Avskrivning Definisjon

En avskrivning er et regnskapsbegrep som refererer til handlingen med å redusere verdien av en eiendel eller konto fordi den ikke lenger er fullt brukbar eller fordi den ikke lenger kan brukes til å generere inntekter. For eksempel kan et selskap avskrive verdien av et utstyr som er skadet og ikke lenger kan brukes.

Ved nedskrivning debiteres (reduseres) eiendelen eller kontoen og tapet kostnadsføres i selskapets resultatregnskap. Avskrivning av en eiendel betyr ikke at eiendelen er avhendet; det betyr ganske enkelt at verdien er redusert. Er en skatteavskrivning det samme som et fradrag? Et fradrag er en utgift som kan trekkes fra din skattepliktige inntekt ved innlevering av skatt. En skattefraskrivelse er en utgift som kan brukes til å redusere skyldig skatt.

Hvordan avskriver du avskrivninger?

Avskrivningen av en eiendel kostnadsføres over eiendelens utnyttbare levetid. Avskrivningsbeløpet er basert på eiendelens kostpris, dens forventede gjenvinningsverdi og dens utnyttbare levetid.

Avskrivningskostnaden rapporteres i resultatregnskapet, og tilsvarende eiendel rapporteres i balansen. Eiendelens kostnad reduseres med beløpet for avskrivningskostnaden, og avskrivningskostnaden føres som en kostnad i resultatregnskapet. Hva er synonymet til annullere? Synonymet til annullere er avbryt. Hva er et annet ord for avskrevet? Begrepet "avskrevet" er mest brukt i regnskap for å referere til prosessen med å fjerne en uinnkrevbar kundefordring fra bøkene. Når en kundefaktura er fastslått å være uinndrivelig, fjernes beløpet fra kundefordringer og registreres som en tapsutgift.

Hva betyr avskrivning i forretningsmessige termer?

En avskrivning er et regnskapsbegrep som brukes for å beskrive beslutningen om å fjerne en eiendel eller forpliktelse fra balansen. Dette gjøres vanligvis fordi eiendelen eller forpliktelsen ikke lenger anses å være levedyktig, eller fordi verdien har blitt betydelig redusert. Når en eiendel avskrives, synker selskapets egenkapital og dens finansielle stilling svekkes. Dette kan ha negativ innvirkning på selskapets kredittvurdering og muligheten til å skaffe finansiering i fremtiden.