Hva er BNP-prisdeflatoren og dens formel?

BNP-prisdeflatoren er et mål på inflasjonen i en økonomi. Det beregnes ved å dele det nominelle BNP med det reelle BNP og multiplisere med 100. Det resulterende tallet er den prosentvise endringen i prisene fra en periode til en annen. Formelen for BNP-prisdeflatoren er som følger: BNP-prisdeflator = (Nominell BNP / Real BNP) x 100 … Les mer

Overføring av pensjonsrisiko

Pensjonsrisikooverføring (PRT) er det generelle begrepet som brukes for å beskrive flytting av pensjonsforpliktelser fra en enhet til en annen. Dette kan gjøres gjennom et engangsbeløp, et annuitetskjøp eller en annen form for finansiell transaksjon. Det er en rekke grunner til at en enhet kan søke å overføre pensjonsforpliktelser. For eksempel kan et selskap gjøre … Les mer

Forskuddsbetalte utgifter: Hva det er og hvordan det fungerer

Hva er en forhåndsbetalt utgift? En forhåndsbetalt utgift er en forskuddsbetaling for varer eller tjenester som vil bli mottatt i fremtiden. Denne typen betaling gjøres ofte for gjenstander som brukes på regelmessig basis, for eksempel kontorrekvisita eller forsikringspremier. Hva er forhåndsbetalt saldo? En forhåndsbetalt saldo er et beløp som er betalt på forskudd og som … Les mer