Auditing Standards Board (ASB) Definisjon

Auditing Standards Board (ASB) er organet til American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) som etablerer revisjons- og attestasjonsstandarder for CPA-er i USA. ASBs oppgave er å tjene allmennheten ved å stille høye krav til revisorer og ved å gi veiledning til profesjonen.

Hva er revisjonshandlinger?

Revisjonshandlinger er de spesifikke handlingene som en revisor utfører for å innhente bevis for å støtte sin mening om regnskapet. De vanligste prosedyrene inkluderer inspeksjon av poster, dokumenter og fysiske eiendeler; observere prosesser og aktiviteter; og intervjuer ledelse og ansatte.

Det er tre hovedtyper av revisjonshandlinger:

1. Tester av kontroller

2. Substansielle tester av transaksjoner

3. Analytiske prosedyrer

Tester av kontroller er utformet for å evaluere effektiviteten til et selskaps interne kontroller. Det utføres substanstester av transaksjoner for å teste nøyaktigheten av informasjonen som er registrert i regnskapet. Analytiske prosedyrer brukes til å teste forhold mellom data og for å identifisere uvanlige mønstre eller trender.

Hva er nøkkelrapporter i revisjon?

Det er noen få nøkkelrapporter som enhver revisor bør være kjent med. Det første er «forlovelsesbrevet». Dette dokumentet skisserer omfanget av revisjonen, honorarene og forventningene til både revisor og klient. Den andre er «revisjonsplanen». Dette skisserer de spesifikke prosedyrene som revisor vil bruke for å samle inn data og vurdere regnskapet. Den tredje er «revisjonsrapporten». Dette er sluttdokumentet som oppsummerer revisors funn og anbefalinger. Er revisjonsstandarder obligatoriske? Ja, revisjonsstandarder er obligatoriske i USA. Sarbanes-Oxley Act av 2002 krever at alle offentlige selskaper får sine regnskaper revidert av et registrert offentlig regnskapsfirma. Revisjonsstandardene som må følges er fastsatt av Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

Hvor mange internrevisjonsstandarder finnes det?

Det er generelt aksepterte standarder for internrevisjon som er kunngjort av The Institute of Internal Auditors (IIA). IIA er den globale fagforeningen med mer enn 185 000 medlemmer i 170 land.

IIA har utviklet et omfattende sett med internasjonal profesjonell praksis som internrevisorer over hele verden kan bruke for å gi forsikrings-, rådgivnings- og rådgivningstjenester innenfor sine organisasjoner. IIAs internasjonale standarder for yrkesutøvelse av internrevisjon (standarder) gir et rammeverk for å utføre internrevisjonsarbeid av høy kvalitet med kompetanse, integritet, objektivitet og uavhengighet.

Det er totalt 11 standarder, som er gruppert i 3 kategorier:

1. Grunnleggende prinsipper
2. Evalueringsaktiviteter
3. Rapporteringsresultater

Du kan finne en fullstendig beskrivelse av hver Standard på IIAs nettside. Hva kalles AICPA-standarder? American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) er den nasjonale profesjonelle organisasjonen for CPA-er i USA. AICPA etablerer etiske standarder for profesjonen og gir veiledning om ulike tekniske og forretningsmessige spørsmål.