Adverse Opinion Definition

En negativ uttalelse er en formell uttalelse avgitt av en revisor når de mener at et selskaps regnskap ikke gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling. I en negativ oppfatning vil revisor si at de ikke mener at regnskapet gir et rettvisende bilde og vil forklare hvorfor de mener dette er tilfelle.

Hvorfor er revisjonsuttalelse viktig? En revisjonsuttalelse er viktig fordi den gir troverdighet til et selskaps regnskap. Revisors uttalelse viser at en uavhengig, objektiv fagperson har gjennomgått selskapets regnskap og funnet at det ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Dette gir investorer og andre interesserte parter tillit til at regnskapet er nøyaktig og kan stole på.

Hvorfor skulle en revisor utarbeide en negativ uttalelse om internkontroll over finansiell rapportering? En revisor kan avgi en negativ uttalelse om internkontroll over finansiell rapportering av en rekke årsaker. For eksempel kan revisor ha funnet at det er vesentlige mangler ved selskapets internkontroll, at selskapet ikke har opprettholdt effektiv internkontroll over finansiell rapportering i perioden under revisjon, eller at selskapet har vesentlige svakheter i internkontrollen.

Hva er de 5 ledelsespåstandene?

De fem ledelsespåstandene er:

1. Eksistens eller forekomst: Denne påstanden sier at transaksjonene eller hendelsene som er registrert faktisk fant sted. For å støtte denne påstanden, må ledelsen fremlegge bevis på at transaksjonene eller hendelsene faktisk har skjedd, for eksempel støttedokumentasjon.

2. Rettigheter og forpliktelser: Denne påstanden sier at enheten har rett til å motta fordelene knyttet til transaksjonene eller hendelsene som er registrert. For å støtte denne påstanden, må ledelsen fremlegge bevis på at enheten har juridisk rett til å motta fordelene, for eksempel en kontrakt.

3. Verdsettelse eller allokering: Denne påstanden sier at transaksjonene eller hendelsene som har blitt registrert har blitt riktig verdsatt eller allokert. For å støtte denne påstanden, må ledelsen fremlegge bevis på at transaksjonene eller hendelsene ble verdsatt eller fordelt på en rimelig og konsistent måte.

4. Presentasjon og informasjon: Denne påstanden angir at regnskapet er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk og at alle nødvendige opplysninger er gitt. For å underbygge denne påstanden må ledelsen fremlegge bevis for at regnskapet er utarbeidet i samsvar med allment aksepterte regnskapsprinsipper og at alle nødvendige opplysninger ble gitt.

5. Cut-off: Denne påstanden angir at transaksjonene eller hendelsene som er registrert i regnskapet skjedde i løpet av perioden dekket av regnskapet. For å støtte denne påstanden, må ledelsen fremlegge bevis for at transaksjonene eller hendelsene faktisk skjedde i løpet av perioden som dekkes av regnskapet.

Hva er grunnlaget for en kvalifisert uttalelse? En kvalifisert uttalelse er en uttalelse avgitt av en revisor når regnskapet som helhet er uten vesentlig feilinformasjon, men det er en vesentlig usikkerhet som kan påvirke brukerens evne til å ta informerte beslutninger. En uttalelse med forbehold indikerer også at revisor har identifisert et avvik fra god regnskapsskikk (GAAP), men effekten av avviket på regnskapet er ikke vesentlig.

Hvilken av følgende er den mest sannsynlige grunnen for en revisor til å utstede en quizlet med negativ mening?

Det er flere grunner til at en revisor kan avgi en negativ uttalelse, men den mest sannsynlige grunnen er at regnskapet til selskapet som revideres ikke gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling. Dette betyr at revisor har funnet vesentlige feil eller mangler i regnskapet, som har ført til at de er unøyaktige.