Hva er en lovpålagt revisjon?

En lovpålagt revisjon er en uavhengig undersøkelse av en organisasjons regnskap og annen finansiell informasjon, som utføres i samsvar med lovgivningen. Formålet med en lovpålagt revisjon er å gi sikkerhet for at en organisasjons regnskap og annen finansiell informasjon er fri for vesentlige feil og misligheter.

Lovpålagte revisjoner utføres av autoriserte regnskapsførere (CPAs) som er uavhengige av organisasjonen som revideres. I de fleste jurisdiksjoner er lovpålagt revisjon påkrevd ved lov for visse typer organisasjoner, for eksempel offentlige selskaper og veldedige organisasjoner.

Begrepet "lovfestet revisjon" brukes i USA, Storbritannia, Irland, Australia og New Zealand. I andre jurisdiksjoner kan lignende revisjoner bli referert til som "regnskapsrevisjoner", "eksterne revisjoner" eller "uavhengige revisjoner".

Hva gjør en teknisk revisor?

En teknisk revisor er en regnskapsfører som reviderer regnskapet til et selskap for å sikre at de er nøyaktige og overholder generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP). Tekniske revisorer gjennomgår også selskapets interne kontroller for å sikre at de er tilstrekkelige og effektive.

Hva er de 4 typene revisjonsuttalelser?

Det er fire typer revisjonsuttalelser: ukvalifisert, kvalifisert, negativ og ansvarsfraskrivelse.

Ukvalifisert: Også kalt en "ren mening", dette er revisors best mulige oppfatning og betyr at regnskapet er uten vesentlig feilinformasjon og at revisor ikke har funnet noe som kan få dem til å tro at erklæringene er villedende.

Kvalifisert: En oppfatning med forbehold betyr at regnskapet er uten vesentlig feilinformasjon, men at revisor har funnet noe som potensielt kan føre til vesentlig feilinformasjon. For eksempel kan revisor ha funnet ut at selskapet ikke har tilstrekkelig internkontroll på plass.

Negativt: En negativ oppfatning er revisors verst tenkelige oppfatning og betyr at regnskapet er vesentlig feilinformasjon og revisor har funnet vesentlige bevis for at utsagnene er villedende.

Ansvarsfraskrivelse: En meningsfraskrivelse innebærer at revisor ikke var i stand til å gjøre seg en oppfatning om regnskapet på grunn av manglende informasjon eller fordi regnskapet ikke er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk.

Hva er inkludert i lovpålagte regnskaper?

Lovpålagte regnskaper er et selskaps årsregnskap som innleveres til registerføreren for selskaper. De er utarbeidet i samsvar med aksjeloven og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling. Regnskapet må undertegnes av styremedlemmer og revisorer, og arkiveres hos Companies House innen ni måneder etter regnskapsårets slutt.

Regnskapet skal inneholde:

- en balanse
- en resultatregnskap
- en årsberetning
- en revisjonsberetning

Balansen viser selskapets eiendeler og gjeld ved utgangen av regnskapsåret. Resultatregnskapet viser selskapets inntekter og utgifter for året. Styrets beretning inneholder opplysninger om selskapets virksomhet og resultater i løpet av året. Revisjonsberetningen inneholder revisors uttalelse om regnskapet.

Hva er de 4 typene revisjonsrapporter?

De fire typene revisjonsrapporter er ukvalifisert, kvalifisert, negativ og ansvarsfraskrivelse. En revisjonsrapport uten kvalifikasjoner er den mest positive og indikerer at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En kvalifisert revisjonsrapport er mindre positiv og indikerer at det er noen begrensninger på omfanget av revisjonen eller at regnskapet ikke er uten vesentlig feilinformasjon. En negativ revisjonsrapport er negativ og indikerer at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjonsrapport om ansvarsfraskrivelse er den mest negative og indikerer at revisor ikke var i stand til å uttale seg om regnskapet. Hva er den vanligste typen revisjon? Den vanligste typen revisjon er regnskapsrevisjon. Det er her en revisor ser på et selskaps regnskap og vurderer om det er nøyaktig og i tråd med allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP).