Personlige forbruksutgifter: Hva det er og hvordan det måles

. Hva er personlige forbruksutgifter (PCE)?

Personlige forbruksutgifter (PCE) er et mål på hvor mye penger enkeltpersoner bruker på varer og tjenester. Dette inkluderer utgifter til ting som mat, klær, bolig, transport og underholdning. PCE brukes til å spore endringer i forbruksmønstre og er en viktig indikator på økonomisk aktivitet.

Hvorfor er KPI det beste målet på inflasjon?

Det er flere grunner til at KPI er det beste målet på inflasjon. For det første er det et omfattende tiltak som tar hensyn til et bredt spekter av priser på varer og tjenester. Dette betyr at det er en mer nøyaktig gjenspeiling av de samlede levekostnadene enn andre tiltak som kun tar hensyn til et begrenset antall priser.

For det andre er KPI basert på en kurv med varer og tjenester som oppdateres jevnlig for å sikre at den er representativ for hva folk faktisk kjøper. Det betyr at det er et mer nøyaktig mål på inflasjonen enn mål som kun tar hensyn til et begrenset antall priser eller som er basert på utdaterte kurver med varer og tjenester.

For det tredje utgis KPI på månedlig basis, noe som betyr at det er et mer tidsriktig mål på inflasjonen enn andre mål som slippes sjeldnere. Dette er viktig fordi inflasjon kan ha en betydelig innvirkning på folks liv og økonomien som helhet, og det er derfor viktig å ha et så oppdatert inflasjonsmål som mulig.

For det fjerde beregnes KPI av et team av økonomer som bruker en veletablert metodikk. Det betyr at det er et mer pålitelig mål på inflasjonen enn mål som er beregnet med mindre formelle metoder.

Til slutt er KPI publisert av en troverdig og uavhengig kilde, nemlig Bureau of Labor Statistics. Dette øker troverdigheten som et mål på inflasjon.

Oppsummert er KPI det beste målet på inflasjon fordi det er et omfattende, oppdatert og pålitelig mål.

Hvordan beregner du inflasjon ved å bruke PCE?

Inflasjonen kan beregnes ved å bruke prisindeksen for personlig konsum (PCE), som er et mål på prisene forbrukerne betaler for varer og tjenester. PCE-prisindeksen er publisert av Bureau of Economic Analysis (BEA) og er tilgjengelig på deres nettside.

For å beregne inflasjon ved å bruke PCE-prisindeksen, må du vite følgende:

Basisåret: Dette er året som alle andre år sammenlignes med. For eksempel, hvis basisåret er 2010, vil inflasjonsraten for 2011 være den prosentvise endringen i PCE-prisindeksen fra 2010 til 2011.

Inneværende år: Dette er året du ønsker å beregne inflasjons rate.

PCE-prisindeksen for basisåret og inneværende år: Disse finnes på BEA-nettstedet.

Når du har denne informasjonen, kan du beregne inflasjonsraten ved å bruke følgende formel:

Inflasjonsrate = ((PCE-prisindeks for inneværende år - PCE-prisindeks for basisår) / PCE-prisindeks for basis år) x 100

La oss for eksempel si at basisåret er 2010 og gjeldende år er 2011. PCE-prisindeksen for 2010 er 100 og PCE-prisindeksen for 2011 er 102. Inflasjonsraten for 2011 vil være ((102 - 100) / 100) x 100 = 2 %.

Hva måles av forbrukerprisindeksen?

Consumer Price Index (CPI) er et mål på inflasjon som beregnes av U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). KPI måler den gjennomsnittlige endringen i prisene forbrukerne betaler for en kurv med varer og tjenester. KPI brukes til å beregne inflasjonsraten, som er den prosentvise endringen i KPI over en periode. Hva er forskjellen mellom PCE og CPI? PCE (personlig forbruksutgifter) er et mål på inflasjon som er spesifikt tilpasset husholdningenes forbruk. KPI (konsumprisindeksen) er et mer generelt mål på inflasjon som dekker et bredere spekter av priser, inkludert både husholdninger og offentlige utgifter. Hvilken indeks brukes til å måle inflasjon? Det er noen forskjellige måter å måle inflasjon på, men den vanligste indeksen er konsumprisindeksen (KPI). KPI måler den gjennomsnittlige endringen i prisene forbrukerne betaler for en kurv med varer og tjenester.