Off-Balance Sheet (OBS) Definisjon

Poster utenfor balansen (OBS) er poster som fremgår av et selskaps regnskap, men som ikke inngår i selskapets balanse. OBS-poster inkluderer ting som operasjonelle leieavtaler, joint ventures og andre ordninger som kanskje ikke reflekteres i balansen.

Selv om OBS-poster ikke er inkludert i balansen, kan de fortsatt ha en betydelig innvirkning på et selskaps økonomiske tilstand og ytelse. For eksempel kan operasjonelle leieavtaler representere en betydelig forpliktelse for et selskap, selv om de ikke er reflektert i balansen.

OBS-poster er ofte opplyst i fotnotene til et selskaps regnskap. Det er viktig for investorer å forstå OBS-poster, da de kan ha en vesentlig innvirkning på et selskaps økonomiske tilstand og ytelse.

Hvorfor engasjerer banker seg i aktiviteter utenfor balansen?

Banker engasjerer seg i aktiviteter utenfor balansen for å unngå å måtte rapportere visse eiendeler og forpliktelser på balansen. Ved å holde visse eiendeler og forpliktelser utenfor balansen, kan bankene få regnskapet til å se bedre ut enn det faktisk er. Dette kan gi investorer og kreditorer en falsk trygghet rundt den økonomiske helsen til banken, noe som kan føre til at de gir banken mer penger enn de ellers ville gjort.

Noen eksempler på aktiviteter utenfor balansen som banker engasjerer seg i er bruk av spesialkjøretøyer (SPV) for å holde visse eiendeler, og inngåelse av derivatkontrakter.

SPV-er er juridiske enheter som brukes til å holde eiendeler som lån eller obligasjoner. Eiendelene som holdes i en SPV rapporteres ikke i bankens balanse. I stedet rapporteres selve SPV som en eiendel på balansen. Dette kan få bankens balanse til å se sunnere ut enn den faktisk er, siden SPVs eiendeler ikke inngår i beregningen av bankens forvaltningskapital.

Derivater er finansielle kontrakter hvis verdi er basert på den fremtidige prisen på en underliggende eiendel. Derivater kan brukes til å sikre risiko, men de kan også brukes til å spekulere i den fremtidige prisen på en eiendel. Banker bruker ofte derivater for å spekulere i den fremtidige prisen på eiendeler som renter eller valuta. Hvis en bank spekulerer riktig, kan den tjene mye penger. Men hvis den spekulerer feil, kan den tape mye penger.

Derivater rapporteres ikke i en banks balanse. I stedet rapporteres de på bankens resultatregnskap. Dette innebærer at gevinst eller tap fra derivater ikke inngår i beregningen av bankens forvaltningskapital. Dette kan få bankens balanse til å se sunnere ut enn den faktisk er, siden tapene fra derivater ikke inngår i beregningen av bankens forvaltningskapital.

Hvorfor er finansiering utenfor balansen?

Finansiering utenfor balansen er en type finansiering der et selskap ikke trenger å registrere de lånte midlene som en forpliktelse på balansen. Dette kan være fordelaktig for et selskap fordi det kan få regnskapet til å se bedre ut, og det kan unngå å måtte overholde visse økonomiske nøkkeltall eller gjeldsbetingelser.

Finansiering utenfor balansen kan imidlertid også være mer risikofylt for et selskap fordi det ikke er pålagt å opplyse om hele omfanget av gjeldsforpliktelsene. Dette kan gjøre det vanskelig for investorer å vurdere den sanne økonomiske tilstanden til selskapet. Hvilke eiendeler er ikke i balansen? Det er flere typer eiendeler som ikke er inkludert i et selskaps balanse. Disse inkluderer immaterielle eiendeler, som patenter, opphavsrettigheter og varemerker; naturressurser, som land og mineraler; og finansielle eiendeler, som aksjer, obligasjoner og opsjoner. I tillegg velger noen selskaper å ikke inkludere visse typer eiendeler, for eksempel kontanter, i balansen.

Hva betyr obs i regnskap?

I regnskap står obs for "annen totalinntekt." Dette viser til inntekt eller tap som ikke inngår i selskapets nettoinntekt. Eksempler på poster som vil bli inkludert i obs er urealiserte gevinster eller tap på investeringer, valutaomregningsjusteringer og pensjonsplanjusteringer.

Hva menes med en aktivitet utenfor balansen.

Hva er noen av kreftene som er ansvarlige for dem? Aktiviteter utenfor balansen er aktiviteter som ikke inngår i et selskaps balanse. Disse aktivitetene kan inkludere ting som joint ventures, leieavtaler og partnerskap. Noen av kreftene som er ansvarlige for aktiviteter utenfor balansen er regnskapsregler og forskrifter, samt behovet for å holde et selskaps balanse rent og ryddig.