Hva likvidasjonspreferanse forteller oss

En likvidasjonspreferanse er et trekk ved enkelte selskapsgjeldsinstrumenter som gir innehaveren av gjeldsinstrumentet prioritet fremfor andre kreditorer ved en likvidasjon av selskapet. Ved likvidasjon vil innehaverne av gjeldsinstrumentet med likvidasjonspreferanse bli utbetalt før andre kreditorer, inntil likvidasjonspreferansebeløpet.

Hva er deltakelse kontra ikke-deltakende?

Det finnes to typer selskapsobligasjoner: deltakende og ikke-deltakende. Deltakende obligasjoner gir obligasjonseieren rett til å motta tilleggsutbetalinger dersom selskapets overskudd overstiger et visst nivå. Ikke-deltakende obligasjoner gir ikke obligasjonseieren denne rettigheten.

Hva er likvidasjonspreferanse og hvorfor betyr det noe? En likvidasjonspreferanse er en kreditors rett til å få tilbakebetalt før andre kreditorer ved en avvikling av selskapet. Denne preferansen gis typisk til kreditorer som har lånt ut penger til selskapet, men den kan også gis til andre kreditorer, for eksempel leverandører. Likvidasjonspreferansen gir kreditor høyere prioritet i å få tilbakebetalt, derfor er det viktig.

Hvordan beregnes likvidasjonspreferanse?

Preferanseaksjer er en type egenkapital som gir innehaveren rett til et fast utbytte som utbetales før det utbetales utbytte til fellesaksjonærer, og de har også prioritet foran fellesaksjonærer ved avvikling. Likvidasjonspreferansen er mengden penger som preferanseaksjonærene har rett til å motta før vanlige aksjonærer mottar penger.

Preferanseaksjer kan være kumulative eller ikke-kumulative. Akkumulerte preferanseaksjer gir rett til å motta alt ubetalt utbytte før ordinære aksjonærer mottar utbytte, mens ikke-kumulative preferanseaksjer kun gir rett til å motta utbytte som er erklært i inneværende år.

Likvidasjonspreferansen beregnes typisk som den opprinnelige kjøpesummen for preferanseaksjene, pluss eventuelt akkumulert utbytte. Den kan imidlertid også beregnes som et multiplum av den opprinnelige kjøpesummen, for eksempel 1,5 ganger den opprinnelige kjøpesummen.

Hva er likvidasjonspreferanse i term sheet?

En likvidasjonspreferanse er et begrep i et term sheet som spesifiserer rekkefølgen i hvilke ulike klasser av aksjonærer vil motta utbytte fra salget av selskapet eller dets eiendeler i tilfelle avvikling.

La oss for eksempel si at et selskap har tre klasser av aksjonærer: vanlige aksjonærer, foretrukne aksjonærer og obligasjonseiere. Likvidasjonspreferansen vil spesifisere at obligasjonseierne i tilfelle avvikling vil motta hovedstol og renter først, etterfulgt av foretrukne aksjonærer og til slutt fellesaksjonærene. Hva betyr 3x likvidasjonspreferanse? 3x likvidasjonspreferanse betyr at hvis et selskap selges eller børsnoteres, vil innehaverne av preferanseaksjen motta tre ganger beløpet av sin opprinnelige investering før innehaverne av ordinære aksjer mottar penger.