Hva er underforbruk?

Underforbruk er et begrep som brukes i økonomi for å beskrive en situasjon der folk ikke bruker nok penger til å kjøpe varene og tjenestene som er tilgjengelige. Dette kan føre til en situasjon der virksomheter ikke er i stand til å selge alle varene og tjenestene de produserer, noe som kan føre til permitteringer og en nedgang i økonomisk aktivitet.

Hva er et eksempel på overproduksjon?

Overproduksjon er definert som produksjon av en vare eller tjeneste utover etterspørselen. Det er med andre ord når bedrifter produserer mer enn forbrukerne er villige og i stand til å kjøpe. Dette kan føre til en nedgang i priser og fortjenestemarginer, ettersom virksomheter konkurrerer om kundene. Det kan også føre til økt lagerbeholdning og nedgang i produksjonsnivåer. Overproduksjon kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert en økning i produksjonseffektivitet, en reduksjon i forbrukernes etterspørsel, eller en endring i smak eller preferanse.

Hva er underforbruk i den store depresjonen?

Underforbruk er en teori som antyder at grunnårsaken til den store depresjonen var mangel på samlet etterspørsel. Samlet etterspørsel er summen av alle endelige varer og tjenester som forbrukes i en økonomi. Teorien om underforbruk hevder at svikten i den samlede etterspørselen til å vokse tilstrekkelig førte til den utbredte økonomiske vanskeligheten som ble sett under den store depresjonen.

Det er en rekke grunner til at den samlede etterspørselen kanskje ikke klarte å vokse i løpet av 1920- og 1930-årene. En mulighet er at inntekten var ulikt fordelt, med en stor del av befolkningen som ikke hadde råd til å kjøpe varene og tjenestene som ble produsert. En annen mulighet er at bedrifter ikke investerte nok i nye kapitalvarer, noe som førte til mangel på produksjonskapasitet og en påfølgende mangel på økonomisk vekst.

Underforbruksteorien ble popularisert av John Maynard Keynes, som hevdet at løsningen på problemet med underforbruk var at regjeringen gikk inn og økte den samlede etterspørselen gjennom finanspolitiske og monetære stimulanser. Keynesiansk økonomi er fortsatt det dominerende paradigmet i makroøkonomi i dag, og underforbruksteorien fortsetter å være innflytelsesrik i debatter om økonomisk politikk.

Hva mener Marx med overproduksjon? I en kapitalistisk økonomi oppstår overproduksjon når bedrifter produserer flere varer eller tjenester enn forbrukerne er villige og i stand til å kjøpe. Dette kan føre til oppbygging av varelager, som til slutt kan føre til permitteringer og en nedgang i produksjonen. Overproduksjon kan også føre til inflasjon, ettersom bedrifter øker prisene for å prøve å ta igjen tapet i salg.

Hva er underforbruk i USAs historie?

Underforbruk er en teori innen økonomi som antyder at et samfunn som helhet kan konsumere mindre enn det produserer, noe som fører til et vedvarende underskudd i samlet etterspørsel. Teorien er oftest assosiert med klassisk og marxistisk økonomi, selv om den også har blitt brukt av keynesianske økonomer.

Underforbruksteorien har sine røtter i skriftene til klassiske økonomer som Adam Smith og David Ricardo. Smith hevdet at nivået på produksjon og sysselsetting i en økonomi bestemmes av nivået på samlet etterspørsel, som igjen bestemmes av forbruksnivået. Ricardo, som bygger på dette, hevdet at hvis investeringsnivået er høyere enn sparenivået, vil det være mangel på kapital, noe som fører til en nedgang i produksjon og sysselsetting.

Marxistisk økonomi har også sine røtter i underforbruksteorien. Marx hevdet at hovedmotsetningen i kapitalistiske økonomier er mellom produksjonskreftene (dvs. arbeiderne) og produksjonsforholdene (dvs. kapitalistene). Kapitalistene prøver hele tiden å øke profittene ved å redusere lønningene og øke lengden på arbeidsdagen, mens arbeiderne prøver å forbedre levestandarden. Dette fører til en situasjon der arbeiderne ikke er i stand til å konsumere all produksjonen de produserer, noe som fører til et overskudd av varer og et vedvarende underskudd i samlet etterspørsel.

Keynesiansk økonomi har også røtter i underforbruksteorien. Keynes hevdet at nivået på samlet etterspørsel bestemmes av investeringsnivået, som igjen bestemmes av nivået på sparingen. Hvis sparenivået er høyere enn investeringsnivået, vil det være mangel på samlet etterspørsel, noe som fører til en nedgang i produksjon og sysselsetting.

Underforbruksteorien har blitt kritisert av økonomer på en rekke grunnlag. For det første er det ikke klart at et samfunn faktisk kan konsumere mindre enn det produserer. For det andre, selv om et samfunn kunne konsumere mindre enn det produserer, er det ikke klart at dette

Hvorfor er meritteringsvarer en markedssvikt?

Hovedårsaken til at meritterte varer er en markedssvikt, er fordi de er underforsynt av markedet. Dette er fordi privat sektor ikke har insentiv til å produsere dem i tilstrekkelige mengder.Grunnen til dette er at meritgoder har positive eksternaliteter – de gir fordeler for samfunnet som helhet, ikke bare for individet som konsumerer dem. Dette betyr at privat sektor ikke tar hensyn til de fulle sosiale fordelene av meritgoder når de tar beslutninger om hvor mye som skal produseres.

Det er en rekke grunner til at privat sektor kanskje ikke gir nok av gode med positive eksternaliteter. En grunn er at forbrukere kanskje ikke er villige til å betale hele den sosiale kostnaden for varen. Dette betyr at bedrifter ikke vil være i stand til å dekke kostnadene sine, og dermed ikke kunne tjene penger. En annen grunn er at bedrifter kanskje ikke er i stand til å tilegne seg de fulle sosiale fordelene ved varen. Dette betyr at de ikke ville ha et insentiv til å produsere det.

Undertilførsel av meritgoder fra markedet kan ha en rekke negative konsekvenser. Den ene er at det kan føre til en ineffektiv allokering av ressurser. Dette er fordi ressursene ikke blir brukt på en mest mulig effektiv måte når meritgoder er underutsatt. Dette kan føre til tap av økonomisk velferd. En annen konsekvens er at det kan føre til ulikhet. Dette er fordi de som har råd til å kjøpe meritterte varer vil kunne nyte fordelene de gir, mens de som ikke har råd til å kjøpe dem ikke vil. Dette kan føre til en situasjon der de som allerede har det bedre kan nyte godt av enda flere goder, mens de som har det dårligere blir satt enda lenger bak.