Heterodoks økonomi

Heterodoks økonomi er et begrep som brukes for å beskrive økonomiske teorier og perspektiver som faller utenfor mainstream. Heterodoks økonomi inkluderer en rekke tankeretninger, som marxistisk økonomi, anarkistisk økonomi, feministisk økonomi og grønn økonomi.

Begrepet "heterodoks" brukes vanligvis i motsetning til "ortodoks", som refererer til den dominerende tankegangen innenfor et bestemt felt. Når det gjelder økonomi, er den ortodokse skolen nyklassisk økonomi.

Heterodoks økonomi er ikke et enhetlig felt, og det er ingen enkelt heterodoks økonomisk teori. I stedet omfatter heterodoks økonomi en rekke forskjellige teorier og perspektiver som utfordrer den dominerende ortodoksien.

Et av hovedmålene for heterodoks økonomi er å utvide omfanget av økonomisk analyse utover de snevre grensene til det neoklassiske paradigmet. Heterodokse økonomer mener at økonomi bør være opptatt av mer enn bare tildeling av knappe ressurser. De argumenterer for at økonomi også bør være opptatt av fordeling av inntekt og formue, samt av sosiale og miljømessige konsekvenser av økonomisk aktivitet.

Heterodoks økonomi er kritisk til måten mainstream økonomi har blitt brukt for å legitimere og støtte laissez-faire kapitalisme. Heterodokse økonomer hevder at disiplinen økonomi bør brukes til å kritisere kapitalismen, ikke for å støtte den.

Mens heterodoks økonomi ikke er et enhetlig felt, deler det noen fellestrekk. Heterodoks økonomi er generelt kritisk til den neoklassiske ortodoksien, og den understreker betydningen av historie, makt og institusjoner for å forme økonomiske resultater. Heterodoks økonomi er også mer åpen for alternative metoder, for eksempel kvalitative metoder, enn den vanlige ortodoksien.

Hva er heterodoksi og ortodoksi?

I økonomi er heterodoksi et begrep som brukes for å beskrive tankeskoler eller teorier som er utenfor mainstream. Disse inkluderer alternative teorier, tolkninger og metoder som utfordrer det ortodokse eller mainstream-synet.

Mainstream-synet i økonomi er typisk assosiert med den neoklassiske økonomiteorien, som er basert på antakelsen om rasjonelle nyttemaksimerende individer. Heterodokse teorier utfordrer på den annen side ofte denne antakelsen og fokuserer i stedet på faktorer som følelser, institusjoner og sosiale interaksjoner.

Det er en lang historie med heterodoksi i økonomi, med ulike tankeretninger som dukker opp over tid. Noen av de mest kjente heterodokse teoriene inkluderer marxisme, keynesiansk økonomi og østerriksk økonomi.

Er heterodoks kjetteri?

Nei, heterodoksi er ikke kjetteri. Kjetteri er en tro eller mening som strider mot ortodoks religiøs doktrine, mens heterodoksi ganske enkelt er en tro eller mening som skiller seg fra mainstream. Så selv om heterodoksi kan være uortodoks, er det ikke nødvendigvis kjetteri.

Hvorfor kalles det østerriksk økonomi?

I 1871 ga Carl Menger ut en banebrytende bok kalt Principles of Economics. I den la han ut sin teori om marginal nytte, som var et radikalt avvik fra den da utbredte arbeidsverditeorien. Denne teorien ble senere utviklet og utdypet av andre økonomer, som Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser og Ludwig von Mises. Disse økonomene ble kjent som den "østerrikske skolen" for økonomi.

Den østerrikske skolen har en rekke unike egenskaper, men en av de viktigste er dens vektlegging av individuell menneskelig handling. Østerrikske økonomer mener at det er handlingene og interaksjonene til individuelle mennesker som til syvende og sist driver økonomisk aktivitet, ikke abstrakte begreper som «tilbud og etterspørsel». Dette fokuset på menneskelig handling har ført til at den østerrikske skolen har utviklet noen banebrytende innsikt i hvordan økonomiske systemer fungerer.

En av de viktigste innsiktene i østerriksk økonomi er rollen til entreprenørskap. Entreprenører er drivkraften bak økonomisk vekst, da det er de som identifiserer og utnytter muligheter for profitt. Denne innsikten har ført til en bedre forståelse av rollen til risiko og usikkerhet i økonomien, og har bidratt til å forklare opprinnelsen til økonomiske høykonjunkturer.

Den østerrikske skolen har også gitt viktige bidrag til vår forståelse av penger og inflasjon. Østerrikske økonomer var noen av de første som innså at inflasjon ikke er forårsaket av trykking av penger, men av en økning i pengemengden. De argumenterte også for at inflasjon er skadelig for økonomisk vekst, og at det er sentralbankens ansvar å holde pengemengden stabil.

Den østerrikske skolen har hatt en dyp innvirkning på økonomisk tenkning, og dens innsikt fortsetter å være relevant og innflytelsesrik i dag.

Hva er meningen med heterodoksi?

Heterodoksi er et økonomisk begrep som refererer til en tankegang som er utenfor mainstream.Heterodokse økonomer mener at den ortodokse, ordinære tilnærmingen til økonomi er mangelfull, og at alternative tilnærminger er nødvendige for å bedre forstå og adressere økonomiens problemer.

Det finnes en rekke ulike heterodokse tilnærminger til økonomi, inkludert marxistisk økonomi, østerriksk økonomi og feministisk økonomi. Hver av disse tilnærmingene har sitt eget unike perspektiv på hvordan økonomien fungerer, og hva som bør gjøres for å forbedre den.

Heterodokse økonomer kritiserer ofte den ortodokse tilnærmingen for å være for forenklet og for å unnlate å ta hensyn til viktige faktorer som kan påvirke økonomien, som sosiale og politiske faktorer. De argumenterer også for at den ortodokse tilnærmingen er for fokusert på individuelle økonomiske aktører, og tar ikke hensyn til institusjonenes og maktforholdenes rolle i økonomien.

Heterodokse økonomer har utviklet en rekke ulike politiske forslag, basert på deres ulike perspektiver på økonomien. Disse forslagene er ofte svært forskjellige fra den ortodokse tilnærmingen, og kan være kontroversielle.

Hvordan bruker du heterodox i en setning?

Den heterodokse tilnærmingen til økonomi understreker viktigheten av kontekst og forhold i den virkelige verden, i motsetning til den mer teoretiske tilnærmingen til ortodoks økonomi. Dette kan sees i deres ulike tilnærminger til spørsmål som statens rolle, finansmarkedenes rolle og økonomisk veksts natur.