Hva er L-andels livrenteklassen?

Livrenteklassen L er en type livrente som vanligvis brukes av forsikringsselskaper for å gi kundene en dødsfallsfordel som er lik verdien av livrentekontrakten. Denne typen livrente er også kjent som en "no-lapse" livrente, som betyr at livrenten ikke vil opphøre dersom den forsikrede dør før livrentens forfallsdato. L-andelsklassen er vanligvis dyrere enn andre livrenteklasser, men den gir den forsikrede en dødsfallsfordel som er garantert av forsikringsselskapet.

Hva er risikoen ved en variabel annuitetskontrakt?

Det er noen få risikoer knyttet til kontrakter med variabel livrente, inkludert markedsrisiko, renterisiko og lang levetid.

Markedsrisiko er risikoen for at de underliggende investeringsinstrumentene (f.eks. aksjer, obligasjoner osv.) i kontrakten vil miste verdi. Dette vil påvirke kontraktens verdi og inntektsbetalingene som kontraktseieren vil motta.

Renterisiko er risikoen for at rentene stiger, noe som vil redusere verdien av kontrakten og inntektsutbetalingene som kontraktseieren vil motta.

Langtidsrisiko er risikoen for at kontraktshaver vil overleve inntektsbetalingene som kontrakten gir. Denne risikoen reduseres ofte ved å legge til en rytter til kontrakten som sørger for at inntektsbetalinger fortsetter for kontraktinnehaverens levetid, uavhengig av hvor lenge de lever. Hvilken aktivaklasse er en livrente? En livrente er en aktivaklasse som representerer en strøm av betalinger gjort med jevne mellomrom.

Hva er to måter en livrente kategoriseres på?

1. Livrenter kan enten være faste eller variable.
2. Livrenter kan enten være umiddelbare eller utsatt.

Har livrenter andelsklasser?

Ja, livrenter kan ha andelsklasser. Andelsklasser brukes vanligvis for å betegne ulike risikonivåer og ulike gebyrstrukturer innenfor samme livrenteprodukt. For eksempel kan det være en "Klasse A"-andelsklasse som har et høyere forhåndssalgsgebyr, men lavere løpende gebyrer, og en "Klasse C"-andelsklasse som har et lavere forhåndssalgsgebyr, men høyere løpende gebyrer. Hva betyr et klasse C-fond? Et klasse C-fond er et aksjefond som krever en salgsprovisjon og betaler løpende provisjon til en megler. Klasse C-fond er også kjent som lastefond.