Hva er fordeling?

Fordeling er prosessen med å fordele risiko og premie mellom de ulike forsikringsselskapene som gir dekning for en gitt forsikringstaker. Fordelingen av risiko og premie gjøres vanligvis på en pro rata-basis, noe som betyr at hver forsikringsgiver bærer en forholdsmessig andel av risikoen og premien basert på mengden dekning de gir.

Hva er et eksempel på fordeling? Fordeling er en måte å fordele risiko på mellom flere parter. I forbindelse med bedriftsforsikring brukes ofte fordeling for å fordele risiko mellom flere forsikringer. For eksempel, hvis et selskap har flere forsikringer med forskjellige forsikringsselskaper, kan selskapet fordele risikoen for tap mellom polisene basert på hvor mye dekning hver forsikring gir.

Hva er fordeling av kompensasjon? I forsikringsbransjen refererer "tildeling av erstatning" til måten en forsikringsgiver beregner hvor mye penger den vil betale til en forsikret person eller selskap i tilfelle tap. Denne beregningen er vanligvis basert på tapsbeløpet, forsikringsselskapets forsikringsgrenser og den forsikredes egenandel. Hva betyr å bli fordelt? Å bli fordelt betyr å deles mellom de forsikrede i forhold til deres respektive interesser. Hvordan beregner du fordeling? For å beregne fordeling er det første trinnet å bestemme det totale tapet. Dette er beløpet som selskapet må betale ut i erstatningskrav. Deretter må selskapet bestemme størrelsen på tapet som kan tilskrives hver stat. Dette gjøres ved å se på prosentandelen av selskapets salg som gjøres i hver stat. Selskapet må da multiplisere det totale tapet med prosentandelen av salget i hver stat for å bestemme tapsbeløpet som kan tilskrives den staten. Til slutt vil selskapet måtte fordele tapet mellom statene i forhold til størrelsen på tapet som kan tilskrives hver stat. Når begynte fordelingen? Den første fordelingen av forsikringsprovenyet skjedde i 1868, da London Assurance Corporation delte inntektene fra en brannforsikring mellom de forskjellige forsikringsselskapene som hadde gjenforsikret polisen.