Hva er aksjekapital?

Definisjon, hvordan det fungerer og typer. Hva er aksjekapital? Hvordan virker det? Hva er de forskjellige typene?

Hvordan fungerer aksjekapitalen?

Aksjekapital refererer til midlene som et selskap skaffer seg ved å utstede aksjer. Dette kan gjøres på en rekke måter, for eksempel en børsintroduksjon, rettet emisjon eller fortrinnsrettsemisjon. Midlene som samles inn gjennom utstedelse av aksjer, brukes vanligvis til å finansiere selskapets drift, utvide virksomheten eller betale ned gjeld.

Det er to hovedtyper av aksjekapital: egenkapital og preferanse. Egenkapital er den vanligste typen aksjekapital, og den representerer eierskapet til et selskap. Preferanseaksjer gir derimot innehaveren fortrinnsbehandling når det gjelder utbytte og stemmerett, men de representerer ikke eierskap.

Mengden aksjekapital som et selskap har er typisk delt inn i to kategorier: autorisert og utstedt. Autorisert aksjekapital refererer til det totale antallet aksjer som et selskap har lov til å utstede, mens utstedt aksjekapital representerer antall aksjer som faktisk er utstedt.

Andeler kan utstedes på en rekke måter, for eksempel gjennom en børsnotering, rettet emisjon eller fortrinnsrettsemisjon. Når et selskap blir børsnotert, vil det typisk utstede aksjer gjennom en børsnotering. Dette er en prosess der selskapet selger aksjer til publikum for første gang. Private plasseringer brukes vanligvis til å skaffe kapital fra en liten gruppe investorer, mens fortrinnsrettsemisjoner innebærer salg av nye aksjer til eksisterende aksjonærer.

Aksjene som utstedes av et selskap kan klassifiseres i to hovedkategorier: ordinære aksjer og preferanseaksjer. Stamaksjer representerer den vanligste typen eierskap i et selskap, og de kommer typisk med stemmerett. Preferanseaksjer har derimot vanligvis ikke stemmerett, men de kan ha preferanse når det gjelder utbytte og avvikling.

Vilkårene for et selskaps aksjekapital finner du i selskapets vedtekter. Disse artiklene vil typisk skissere den autoriserte aksjekapitalen, utstedt aksjekapital og rettighetene og privilegiene knyttet til hver type aksje.

Hva er de 5 typene kapital?

1. Finansiell kapital: Dette er kapitalen som et selskap har i form av kontanter eller investeringer. Den kan brukes til å finansiere drift, utvide virksomheten eller gjøre oppkjøp.

2. Humankapital: Dette er kapitalen som en bedrift har i form av sine ansatte. Det inkluderer deres ferdigheter, kunnskap og erfaring.

3. Sosial kapital: Dette er kapitalen som et selskap har i form av sine relasjoner til andre selskaper, institusjoner og enkeltpersoner. Det kan gi en bedrift tilgang til ressurser, kunnskap og nettverk.

4. Naturlig kapital: Dette er kapitalen som et selskap har i form av sine naturressurser. Disse kan brukes til å produsere varer og tjenester eller generere inntekter.

5. Intellektuell kapital: Dette er kapitalen et selskap har i form av sine patenter, varemerker og opphavsrettigheter. Det kan gi en bedrift et konkurransefortrinn og generere inntekter.

Hva slags aksjer er det i selskapsretten?

Det finnes mange forskjellige typer aksjer som et selskap kan utstede, hver med sine egne rettigheter og privilegier. De vanligste aksjetypene er vanlige aksjer, preferanseaksjer og begrensede aksjer.

Stamaksjer er den mest grunnleggende aksjetypen, og gir aksjonæren rett til å stemme i selskapssaker og motta utbytte. Preferanseaksjer har generelt ikke stemmerett, men de kan ha fortrinnsrett når det gjelder utbytte og fordeling av eiendeler ved avvikling. Begrensede aksjer kan ha spesielle rettigheter eller privilegier, for eksempel retten til å kjøpe ytterligere aksjer med rabatt, og er ofte underlagt visse begrensninger, for eksempel en bindingsperiode hvor aksjonæren ikke har lov til å selge aksjene. Hva kalles en andel? En aksje er en eierandel i et selskap. Aksjer representerer et krav på selskapets eiendeler og inntjening. De er også kjent som aksjer.

Hva er aksjekapital i corporate finance? Aksjekapital refererer til midlene som samles inn av et selskap gjennom salg av aksjer. Denne kapitalen brukes til å finansiere selskapets drift og vekst. Aksjene som selges kan enten være ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Stamaksjer representerer eierskapet til selskapet og gir innehaveren stemmerett i selskapssaker, mens preferanseaksjer gir innehaveren rett til å motta utbytte foran felles aksjonærer og har også et høyere krav på selskapets eiendeler ved likvidasjon.